એ તપેલી છે! - E Tapeli Chhe! - Gujarati

એ તપેલી છે!

આગ કરતાંય ભૂખ વસમી છે
એટલું શાસ્ત્ર એ ભણેલી છે

જેમ ચડ્યું’તું કોઈ સૂળી પર
એમ ચૂલા ઉપર ચડેલી છે

ઠારવાની છે આગ કોઈની
એ જ કારણથી એ તપેલી છે

ઠામ ઘસનાર બાઈની સાથે
રોજ છાનું છૂપું રડેલી છે

એને ખુદની દિશા જડેલી છે
એ પરત કાંઠેથી વળેલી છે


ए तपेली छे!

आग करतांय भूख वसमी छे
एटलुं शास्त्र ए भणेली छे

जेम चड्युं’तुं कोई सूळी पर
एम चूला उपर चडेली छे

ठारवानी छे आग कोईनी
ए ज कारणथी ए तपेली छे

ठाम घसनार बाईनी साथे
रोज छानुं छूपुं रडेली छे

एने खुदनी दिशा जडेली छे
ए परत कांठेथी वळेली छे


E Tapeli Chhe!

Ag karatanya bhukh vasami chhe
Etalun shastra e bhaneli chhe

Jem chadyun’tun koi suli para
Em chula upar chadeli chhe

Tharavani chhe ag koini
E j karanathi e tapeli chhe

Tham ghasanar baini sathe
Roj chhanun chhupun radeli chhe

Ene khudani disha jadeli chhe
E parat kanthethi valeli chhe


E tapelī chhe!

Āg karatānya bhūkh vasamī chhe
Eṭalun shāstra e bhaṇelī chhe

Jem chaḍyun’tun koī sūḷī para
Em chūlā upar chaḍelī chhe

Ṭhāravānī chhe āg koīnī
E j kāraṇathī e tapelī chhe

Ṭhām ghasanār bāīnī sāthe
Roj chhānun chhūpun raḍelī chhe

Ene khudanī dishā jaḍelī chhe
E parat kānṭhethī vaḷelī chhe


Source : સ્નેહી પરમાર