એક બાજુ ધોતી - Ek Baju Dhoti - Gujarati

એક બાજુ ધોતી

એક બાજુ ધોતી અને બીજી બાજુ સાડી
હળીમળીને સાથે રહે તો દોડે જીવનગાડી
ડગડગ ડગ ડગ ડગડગ ડગ ડગ ડગ

એક બાજુ ધોતી અને બીજી બાજુ સાડી
હળીમળીને સાથે રહે તો દોડે જીવનગાડી
ડગડગ ડગ ડગ ડગડગ ડગ ડગ ડગ

જીવનરથના બે ચક્રો છે એક નર ને એક નાર
બેના સંપે જંપે દોડે અગાડી આ સંસાર

સીતા અને રામ, રાધા અને શ્યામ
કમલા નહેરુ, કસ્તુરબા ને ગાંધીજીનું કામ

મળે દૂધમાં સાખર ખીલે જીવન કેરી વાડી
ડગડગ ડગ ડગ ડગડગ ડગ ડગ

હળીમળીને સાથે રહે તો દોડે જીવનગાડી
ડગડગ ડગ ડગ ડગડગ ડગ ડગ ડગ

એક બાજુ ધોતી અને બીજી બાજુ સાડી
હળીમળીને સાથે રહે તો દોડે જીવનગાડી
ડગડગ ડગ ડગ ડગડગ ડગ ડગ ડગ

વર ને વહુ જો સંપી રહે તો દેશે ઘર અજવાળી
ઘર દીવડીની જ્યોતે જન્મે પા પા પગલીવાળી

મમ્મી અને પપ્પા, પપ્પા અને મમ્મી
પાપા પગલી ભરતાં દોડે બોલી બોલે કાલી

ટા ટા… ટ…ટ ટા ટા… ટ…ટ
ટા ટા… ટ…ટ ટા ટા… ટ…ટ


एक बाजु धोती

एक बाजु धोती अने बीजी बाजु साडी
हळीमळीने साथे रहे तो दोडे जीवनगाडी
डगडग डग डग डगडग डग डग डग

एक बाजु धोती अने बीजी बाजु साडी
हळीमळीने साथे रहे तो दोडे जीवनगाडी
डगडग डग डग डगडग डग डग डग

जीवनरथना बे चक्रो छे एक नर ने एक नार
बेना संपे जंपे दोडे अगाडी आ संसार

सीता अने राम, राधा अने श्याम
कमला नहेरु, कस्तुरबा ने गांधीजीनुं काम

मळे दूधमां साखर खीले जीवन केरी वाडी
डगडग डग डग डगडग डग डग

हळीमळीने साथे रहे तो दोडे जीवनगाडी
डगडग डग डग डगडग डग डग डग

एक बाजु धोती अने बीजी बाजु साडी
हळीमळीने साथे रहे तो दोडे जीवनगाडी
डगडग डग डग डगडग डग डग डग

वर ने वहु जो संपी रहे तो देशे घर अजवाळी
घर दीवडीनी ज्योते जन्मे पा पा पगलीवाळी

मम्मी अने पप्पा, पप्पा अने मम्मी
पापा पगली भरतां दोडे बोली बोले काली

टा टा… ट…ट टा टा… ट…ट
टा टा… ट…ट टा टा… ट…ट


Ek Baju Dhoti

Ek baju dhoti ane biji baju sadi
Halimaline sathe rahe to dode jivanagadi
Dagadag dag dag dagadag dag dag daga

Ek baju dhoti ane biji baju sadi
Halimaline sathe rahe to dode jivanagadi
Dagadag dag dag dagadag dag dag daga

Jivanarathana be chakro chhe ek nar ne ek nara
Bena sanpe janpe dode agadi a sansara

Sita ane rama, radha ane shyama
Kamala naheru, kasturaba ne gandhijinun kama

Male dudhaman sakhar khile jivan keri vadi
Dagadag dag dag dagadag dag dag

Halimaline sathe rahe to dode jivanagadi
Dagadag dag dag dagadag dag dag daga

Ek baju dhoti ane biji baju sadi
Halimaline sathe rahe to dode jivanagadi
Dagadag dag dag dagadag dag dag daga

Var ne vahu jo sanpi rahe to deshe ghar ajavali
Ghar divadini jyote janme pa pa pagalivali

Mammi ane pappa, pappa ane mammi
Papa pagali bharatan dode boli bole kali

Ta ta… Ta…t ta ta… Ta…ta
Ta ta… Ta…t ta ta… Ta…ta


Ek bāju dhotī

Ek bāju dhotī ane bījī bāju sāḍī
Haḷīmaḷīne sāthe rahe to doḍe jīvanagāḍī
Ḍagaḍag ḍag ḍag ḍagaḍag ḍag ḍag ḍaga

Ek bāju dhotī ane bījī bāju sāḍī
Haḷīmaḷīne sāthe rahe to doḍe jīvanagāḍī
Ḍagaḍag ḍag ḍag ḍagaḍag ḍag ḍag ḍaga

Jīvanarathanā be chakro chhe ek nar ne ek nāra
Benā sanpe janpe doḍe agāḍī ā sansāra

Sītā ane rāma, rādhā ane shyāma
Kamalā naheru, kasturabā ne gāndhījīnun kāma

Maḷe dūdhamān sākhar khīle jīvan kerī vāḍī
Ḍagaḍag ḍag ḍag ḍagaḍag ḍag ḍag

Haḷīmaḷīne sāthe rahe to doḍe jīvanagāḍī
Ḍagaḍag ḍag ḍag ḍagaḍag ḍag ḍag ḍaga

Ek bāju dhotī ane bījī bāju sāḍī
Haḷīmaḷīne sāthe rahe to doḍe jīvanagāḍī
Ḍagaḍag ḍag ḍag ḍagaḍag ḍag ḍag ḍaga

Var ne vahu jo sanpī rahe to deshe ghar ajavāḷī
Ghar dīvaḍīnī jyote janme pā pā pagalīvāḷī

Mammī ane pappā, pappā ane mammī
Pāpā pagalī bharatān doḍe bolī bole kālī

Ṭā ṭā… Ṭa…ṭ ṭā ṭā… Ṭa…ṭa
Ṭā ṭā… Ṭa…ṭ ṭā ṭā… Ṭa…ṭa


Source : સ્વરઃ મહમદ રફી અને સુમન કલ્યાણપુર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ ઘરદીવડી (૧૯૬૧)