એક છોકરીના હાથથી રૂમાલ - Ek Chhokarina Hathathi Rumala - Gujarati

એક છોકરીના હાથથી રૂમાલ

એક છોકરીના હાથથી રૂમાલ પડે
એ લેવા આખુંય ગામ વળે નીચે
જુવાન આંખ ફાડે, બુઢ્ઢાઓ આંખ મીચે

નામ કોનું રૂમાલમાં આ છોકરીએ ભર્યું છે
એ બાબત પર ઠેર ઠેર ગરમી
પડ્યા ગામના બગીચાઓ ખાલી કુંજાર
અને નાસ્તિકો થઈ ગયા ધરમી

કારણ કે મંદિરે જાય છોકરી તો
લોક શું કરવા ટળવળે બગીચે?

ગંધ છોકરીની આવી જે જીવને તે જીવની
ગંભીરતામાં પડી ગયો ગોબો
સહુ છોકરાને અરીસાઓ ઠપકો આપે
કે જરા મોઢાઓ માંજો ને શોભો

કારણ કે ફળિયાના હીંચકે આ છોકરી
એકલી બેસીને રોજ હીંચે


एक छोकरीना हाथथी रूमाल

एक छोकरीना हाथथी रूमाल पडे
ए लेवा आखुंय गाम वळे नीचे
जुवान आंख फाडे, बुढ्ढाओ आंख मीचे

नाम कोनुं रूमालमां आ छोकरीए भर्युं छे
ए बाबत पर ठेर ठेर गरमी
पड्या गामना बगीचाओ खाली कुंजार
अने नास्तिको थई गया धरमी

कारण के मंदिरे जाय छोकरी तो
लोक शुं करवा टळवळे बगीचे?

गंध छोकरीनी आवी जे जीवने ते जीवनी
गंभीरतामां पडी गयो गोबो
सहु छोकराने अरीसाओ ठपको आपे
के जरा मोढाओ मांजो ने शोभो

कारण के फळियाना हींचके आ छोकरी
एकली बेसीने रोज हींचे


Ek Chhokarina Hathathi Rumala

Ek chhokarina hathathi rumal pade
E leva akhunya gam vale niche
Juvan ankh fade, budhdhao ankh miche

Nam konun rumalaman a chhokarie bharyun chhe
E babat par ther ther garami
Padya gamana bagichao khali kunjara
Ane nastiko thai gaya dharami

Karan ke mandire jaya chhokari to
Lok shun karava talavale bagiche?

Ganda chhokarini avi je jivane te jivani
Ganbhirataman padi gayo gobo
Sahu chhokarane arisao thapako ape
Ke jara modhao manjo ne shobho

Karan ke faliyana hinchake a chhokari
Ekali besine roj hinche


Ek chhokarīnā hāthathī rūmāla

Ek chhokarīnā hāthathī rūmāl paḍe
E levā ākhunya gām vaḷe nīche
Juvān ānkh fāḍe, buḍhḍhāo ānkh mīche

Nām konun rūmālamān ā chhokarīe bharyun chhe
E bābat par ṭher ṭher garamī
Paḍyā gāmanā bagīchāo khālī kunjāra
Ane nāstiko thaī gayā dharamī

Kāraṇ ke mandire jāya chhokarī to
Lok shun karavā ṭaḷavaḷe bagīche?

Ganḍa chhokarīnī āvī je jīvane te jīvanī
Ganbhīratāmān paḍī gayo gobo
Sahu chhokarāne arīsāo ṭhapako āpe
Ke jarā moḍhāo mānjo ne shobho

Kāraṇ ke faḷiyānā hīnchake ā chhokarī
Ekalī besīne roj hīnche


Source : સ્વરઃ શંકર મહાદેવન
રચનાઃ રમેશ પારેખ
સંગીતઃ શ્યામલ-સૌમિલ મુનશી