એક ચિંતા - Ek Chinta - Gujarati

એક ચિંતા

"આવો દેહ અતીવ દુર્બલ સખે, શાનો તમારો દીસે?
ચિંતાભાર અસહ્ય શો શિર પરે આવો ઉપાડ્યો તમે?

આપત્તિ કંઈ અર્થની નવી નવી આવી સતાવી રહી?
કે શું પુત્રકલત્રમિત્રજનથી ધારી ન ઈચ્છા ફળી?

કે વિદ્યુત્ સરખી ક્ષણેક ચમકી તેજેભરી સુંદરી
હૈયે દાહ દઈ ગઈ અગમ કો અંધાર માંહે સરી?

આજે તાંડવ વ્યોમ-ભોમ-જલમાં જે કાલ ખેલી રહ્યો,
પાદઘાત સૂણી શું તે હૃદયનાં વાધી ગયા સ્પંદનો?"


"ચિંતા લેશ નથી મને જગતમાં લક્ષ્મી મળે વા નહિ,
વિષ્ણુપત્ની પરાઇ, તે પ્રતિ કદી દૃષ્ટિ ધરૂં પ્રેમની?

આપત્તિ નવ અર્થની કદી મને આવી સતાવી શકે,
હૈયું કાવ્યરસે રમે પછી મને શી અર્થબાધા નડે?

હૈયે દાહ દઈ ન કો વીજસમી વ્યોમે શમી સુંદરી,
મારી વિદ્યુત તો સખે, સદનમાં મેં ચાંપમાં છે પૂરી.

લીલા કાળ તણી નિહાળી હૃદયે ભીતિ ન લેશે ધરૂં
એ તો નિત્ય તણી ક્રિયા જગતની, એમાં નવું ના કશું;

આ કાલાંબુધિને જલે પળપળે ઊઠે, રમે ને શમે
કૈં કૈં માનવબુદ્બુદો ત્યમ હું યે ઊઠું-શમું એ વિષે.

ચિંતા એક જ કોરતી હૃદયને : હોઇશ હું ના તદા
મારા હિણું બિચારૂં આ જગતડું, તેનું સખે શું થશે?"

(જાન્યુઆરી ૧૯૪૩)


एक चिंता

"आवो देह अतीव दुर्बल सखे, शानो तमारो दीसे?
चिंताभार असह्य शो शिर परे आवो उपाड्यो तमे?

आपत्ति कंई अर्थनी नवी नवी आवी सतावी रही?
के शुं पुत्रकलत्रमित्रजनथी धारी न ईच्छा फळी?

के विद्युत् सरखी क्षणेक चमकी तेजेभरी सुंदरी
हैये दाह दई गई अगम को अंधार मांहे सरी?

आजे तांडव व्योम-भोम-जलमां जे काल खेली रह्यो,
पादघात सूणी शुं ते हृदयनां वाधी गया स्पंदनो?"


"चिंता लेश नथी मने जगतमां लक्ष्मी मळे वा नहि,
विष्णुपत्नी पराइ, ते प्रति कदी दृष्टि धरूं प्रेमनी?

आपत्ति नव अर्थनी कदी मने आवी सतावी शके,
हैयुं काव्यरसे रमे पछी मने शी अर्थबाधा नडे?

हैये दाह दई न को वीजसमी व्योमे शमी सुंदरी,
मारी विद्युत तो सखे, सदनमां में चांपमां छे पूरी.

लीला काळ तणी निहाळी हृदये भीति न लेशे धरूं
ए तो नित्य तणी क्रिया जगतनी, एमां नवुं ना कशुं;

आ कालांबुधिने जले पळपळे ऊठे, रमे ने शमे
कैं कैं मानवबुद्बुदो त्यम हुं ये ऊठुं-शमुं ए विषे.

चिंता एक ज कोरती हृदयने : होइश हुं ना तदा
मारा हिणुं बिचारूं आ जगतडुं, तेनुं सखे शुं थशे?"

(जान्युआरी १९४३)


Ek Chinta

"avo deh ativ durbal sakhe, shano tamaro dise? Chintabhar asahya sho shir pare avo upadyo tame?

Apatti kani arthani navi navi avi satavi rahi? Ke shun putrakalatramitrajanathi dhari n ichchha fali?

Ke vidyut sarakhi kshanek chamaki tejebhari sundari
Haiye dah dai gai agam ko andhar manhe sari?

Aje tandav vyoma-bhoma-jalaman je kal kheli rahyo,
Padaghat suni shun te hrudayanan vadhi gaya spandano?"


"chinta lesh nathi mane jagataman lakshmi male va nahi,
Vishnupatni parai, te prati kadi drushti dharun premani?

Apatti nav arthani kadi mane avi satavi shake,
Haiyun kavyarase rame pachhi mane shi arthabadha nade?

Haiye dah dai n ko vijasami vyome shami sundari,
Mari vidyut to sakhe, sadanaman men chanpaman chhe puri.

Lila kal tani nihali hrudaye bhiti n leshe dharun
E to nitya tani kriya jagatani, eman navun na kashun;

A kalanbudhine jale palapale uthe, rame ne shame
Kain kain manavabudbudo tyam hun ye uthun-shamun e vishe.

Chinta ek j korati hrudayane : hoish hun na tada
Mara hinun bicharun a jagatadun, tenun sakhe shun thashe?"

(janyuari 1943)


Ek chintā

"āvo deh atīv durbal sakhe, shāno tamāro dīse? Chintābhār asahya sho shir pare āvo upāḍyo tame?

Āpatti kanī arthanī navī navī āvī satāvī rahī? Ke shun putrakalatramitrajanathī dhārī n īchchhā faḷī?

Ke vidyut sarakhī kṣhaṇek chamakī tejebharī sundarī
Haiye dāh daī gaī agam ko andhār mānhe sarī?

Āje tānḍav vyoma-bhoma-jalamān je kāl khelī rahyo,
Pādaghāt sūṇī shun te hṛudayanān vādhī gayā spandano?"


"chintā lesh nathī mane jagatamān lakṣhmī maḷe vā nahi,
Viṣhṇupatnī parāi, te prati kadī dṛuṣhṭi dharūn premanī?

Āpatti nav arthanī kadī mane āvī satāvī shake,
Haiyun kāvyarase rame pachhī mane shī arthabādhā naḍe?

Haiye dāh daī n ko vījasamī vyome shamī sundarī,
Mārī vidyut to sakhe, sadanamān men chānpamān chhe pūrī.

Līlā kāḷ taṇī nihāḷī hṛudaye bhīti n leshe dharūn
E to nitya taṇī kriyā jagatanī, emān navun nā kashun;

Ā kālānbudhine jale paḷapaḷe ūṭhe, rame ne shame
Kain kain mānavabudbudo tyam hun ye ūṭhun-shamun e viṣhe.

Chintā ek j koratī hṛudayane : hoish hun nā tadā
Mārā hiṇun bichārūn ā jagataḍun, tenun sakhe shun thashe?"

(jānyuārī 1943)


Source : જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે