એક દી સર્જકને આવ્યો - Ek Di Sarjakane Avyo - Gujarati

એક દી સર્જકને આવ્યો

એક દી સર્જકને આવ્યો કૈં અજબ જેવો વિચાર
દંગ થઈ જાયે જગત એવું કરું સર્જન ધરાર

ફૂલની લીધી સુંવાળપ શૂળથી લીધી ખટક
ઓસથી ભીનાશ લીધી બાગથી લીધી મહક

મેરૂએ આપી અડગતા ધરતીએ ધીરજ ધરી
વૃક્ષથી પરમાર્થ કેરી ભાવના ભેગી કરી

બુદબુદાથી અલ્પતા ગંભીરતા મઝધારથી
મેળવ્યો કંકાસ મીઠો મોજના સંસારથી

પ્રેમ સારસનો ઉપાડ્યો પારેવાનો ફડફડાટ
કાગથી ચાતુર્ય લીધું કાબરોથી કલબલાટ

ખંત લીધી કીડીઓથી મક્ષિકાથી શ્રમ અથાગ
નીરથી નિર્મળતા લીધી આગથી લીધો વિરાગ

પંચભૂતો મેળવી એ સર્વેનું મંથન કર્યું
આમ એક દી સર્જકે નારીનું સર્જન કર્યું

દેવ દુર્લભ અવનવી આ શોધ જ્યાં બીબે ઢળી
એ દિવસથી દર્દ કેરી ભેટ દુનિયાને મળી!


एक दी सर्जकने आव्यो

एक दी सर्जकने आव्यो कैं अजब जेवो विचार
दंग थई जाये जगत एवुं करुं सर्जन धरार

फूलनी लीधी सुंवाळप शूळथी लीधी खटक
ओसथी भीनाश लीधी बागथी लीधी महक

मेरूए आपी अडगता धरतीए धीरज धरी
वृक्षथी परमार्थ केरी भावना भेगी करी

बुदबुदाथी अल्पता गंभीरता मझधारथी
मेळव्यो कंकास मीठो मोजना संसारथी

प्रेम सारसनो उपाड्यो पारेवानो फडफडाट
कागथी चातुर्य लीधुं काबरोथी कलबलाट

खंत लीधी कीडीओथी मक्षिकाथी श्रम अथाग
नीरथी निर्मळता लीधी आगथी लीधो विराग

पंचभूतो मेळवी ए सर्वेनुं मंथन कर्युं
आम एक दी सर्जके नारीनुं सर्जन कर्युं

देव दुर्लभ अवनवी आ शोध ज्यां बीबे ढळी
ए दिवसथी दर्द केरी भेट दुनियाने मळी!


Ek Di Sarjakane Avyo

Ek di sarjakane avyo kain ajab jevo vichara
Danga thai jaye jagat evun karun sarjan dharara

Fulani lidhi sunvalap shulathi lidhi khataka
Osathi bhinash lidhi bagathi lidhi mahaka

Merue api adagata dharatie dhiraj dhari
Vrukshathi paramarth keri bhavana bhegi kari

Budabudathi alpata ganbhirata mazadharathi
Melavyo kankas mitho mojana sansarathi

Prem sarasano upadyo parevano fadafadata
Kagathi chaturya lidhun kabarothi kalabalata

Khanta lidhi kidiothi makshikathi shram athaga
Nirathi nirmalata lidhi agathi lidho viraga

Panchabhuto melavi e sarvenun manthan karyun
Am ek di sarjake narinun sarjan karyun

Dev durlabh avanavi a shod jyan bibe dhali
E divasathi darda keri bhet duniyane mali!


Ek dī sarjakane āvyo

Ek dī sarjakane āvyo kain ajab jevo vichāra
Danga thaī jāye jagat evun karun sarjan dharāra

Fūlanī līdhī sunvāḷap shūḷathī līdhī khaṭaka
Osathī bhīnāsh līdhī bāgathī līdhī mahaka

Merūe āpī aḍagatā dharatīe dhīraj dharī
Vṛukṣhathī paramārth kerī bhāvanā bhegī karī

Budabudāthī alpatā ganbhīratā mazadhārathī
Meḷavyo kankās mīṭho mojanā sansārathī

Prem sārasano upāḍyo pārevāno faḍafaḍāṭa
Kāgathī chāturya līdhun kābarothī kalabalāṭa

Khanta līdhī kīḍīothī makṣhikāthī shram athāga
Nīrathī nirmaḷatā līdhī āgathī līdho virāga

Panchabhūto meḷavī e sarvenun manthan karyun
Ām ek dī sarjake nārīnun sarjan karyun

Dev durlabh avanavī ā shoḍ jyān bībe ḍhaḷī
E divasathī darda kerī bheṭ duniyāne maḷī!


Source : સ્વર અને સૂરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી