એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે - Ek Gokuḷ Mathurā Mārun Gām Chhe - Lyrics

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે રે લોલ
નાની વણઝારી મારું નામ છે રે લોલ

     હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ
     એ ચાલીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ

એ મેં તો લાખના કડલાં ઘડાવિયા રે લોલ
હીરલાં જડાવ્યા સવા લાખના રે લોલ

      હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
      હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એ મેં તો લાખના ચુડલાં ઘડાવિયા રે લોલ
હીરલાં જડાવ્યા સવા લાખના રે લોલ

      હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
      હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એ મેં તો નવરંગ ચુંદડી રંગાવી રે લોલ
ટીલડી જડાવી સવા લાખની રે લોલ

      હું તો પહેરીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ
      હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે રે લોલ
નાની વણઝાર મારું નામ છે રે લોલ

     હું તો લટકે ચાલું ગોકુળ ગામમાં રે લોલ
     એ ચાલીને દેખાડું મારા નાથને રે લોલ

Ek Gokuḷ Mathurā Mārun Gām Chhe

Ek gokuḷ mathurā mārun gām chhe re lol
Nānī vaṇazārī mārun nām chhe re lol

     hun to laṭake chālun gokuḷ gāmamān re lola
     e chālīne dekhāḍun mārā nāthane re lola

E men to lākhanā kaḍalān ghaḍāviyā re lol
Hīralān jaḍāvyā savā lākhanā re lol

      hun to paherīne dekhāḍun mārā nāthane re lola
      hun to laṭake chālun gokuḷ gāmamān re lola

E men to lākhanā chuḍalān ghaḍāviyā re lol
Hīralān jaḍāvyā savā lākhanā re lol

      hun to paherīne dekhāḍun mārā nāthane re lola
      hun to laṭake chālun gokuḷ gāmamān re lola

E men to navaranga chundaḍī rangāvī re lol
Ṭīlaḍī jaḍāvī savā lākhanī re lol

      hun to paherīne dekhāḍun mārā nāthane re lola
      hun to laṭake chālun gokuḷ gāmamān re lola

Ek gokuḷ mathurā mārun gām chhe re lol
Nānī vaṇazār mārun nām chhe re lol

     hun to laṭake chālun gokuḷ gāmamān re lola
     e chālīne dekhāḍun mārā nāthane re lola

Source: Mavjibhai