એક જોઈ જુવાનડી લાખમાં - Ek Joi Juvanadi Lakhaman - Gujarati

એક જોઈ જુવાનડી લાખમાં

હું કાળું અંગરખુ ઓઢી શ્રાવણ થઈને આવ્યો છું
ઓ ધરતી તારી પ્યાસ બૂઝવવા પ્રીતના પાણી લાવ્યો છું

આવી જા… આવી જા… આવી જા…
ઓ મનગમતાં ભમરા સરવરિયાને ઘાટ
હું કમલિની પાંખ પ્રસારી જોતી તારી વાટ

એક જોઈ જુવાનડી લાખમાં
જેવી જોઈ તેવી વસી ગઈ આંખમાં

એક જોયો જુવાન મેં તો લાખમાં
જેવો જોયો તેવો વસી ગયો આંખમાં

ચંદરમાને ઘડતાં ઘડતાં ઘડી પ્રભુએ ગોરી
સારા જગનુ યૌવન એને માથે દીધુ ઢોળી

ચિતડાની ચોર આવી મારા વાંકમાં
જેવી જોઈ તેવી વસી ગઈ આંખમાં

એક જોયો જુવાન મેં તો લાખમાં
જેવો જોયો તેવો વસી ગયો આંખમાં

રૂપ રતુંબલ એવું જાણે ઊગતો કોઈ પોર
કંઠ કામણગારો જાણે ટહુકે કોઈ મોર

રાખું નથડીનું મોતી કરી નાકમાં
જેવો જોયો તેવો વસી ગયો આંખમાં

એક જોઈ જુવાનડી લાખમાં
જેવી જોઈ તેવી વસી ગઈ આંખમાં

સરવરિયામાં ડોલે જાણે કોઈ કમળની પાંખડી
બીજના ચંદર જેવી નેણે તીરછી ભમ્મર વાંકડી

જાણે કોયલ બેઠી કેસૂડાના બાગમાં
જેવી જોઈ તેવી વસી ગઈ આંખમાં

એક જોયો જુવાન મેં તો લાખમાં
જેવો જોયો તેવો વસી ગયો આંખમાં

જનમજનમની સંતાકૂકડી હું જુગોથી સંભારું
આજ મળ્યો તું મનનો માન્યો સફળ થયો જન્મારો

હવે નહિ જાવા દઉં આવ્યો મારા લાગમાં
જેવો જોયો તેવો વસી ગયો આંખમાં

એક જોઈ જુવાનડી લાખમાં
જેવી જોઈ તેવી વસી ગઈ આંખમાં


एक जोई जुवानडी लाखमां

हुं काळुं अंगरखु ओढी श्रावण थईने आव्यो छुं
ओ धरती तारी प्यास बूझववा प्रीतना पाणी लाव्यो छुं

आवी जा… आवी जा… आवी जा…
ओ मनगमतां भमरा सरवरियाने घाट
हुं कमलिनी पांख प्रसारी जोती तारी वाट

एक जोई जुवानडी लाखमां
जेवी जोई तेवी वसी गई आंखमां

एक जोयो जुवान में तो लाखमां
जेवो जोयो तेवो वसी गयो आंखमां

चंदरमाने घडतां घडतां घडी प्रभुए गोरी
सारा जगनु यौवन एने माथे दीधु ढोळी

चितडानी चोर आवी मारा वांकमां
जेवी जोई तेवी वसी गई आंखमां

एक जोयो जुवान में तो लाखमां
जेवो जोयो तेवो वसी गयो आंखमां

रूप रतुंबल एवुं जाणे ऊगतो कोई पोर
कंठ कामणगारो जाणे टहुके कोई मोर

राखुं नथडीनुं मोती करी नाकमां
जेवो जोयो तेवो वसी गयो आंखमां

एक जोई जुवानडी लाखमां
जेवी जोई तेवी वसी गई आंखमां

सरवरियामां डोले जाणे कोई कमळनी पांखडी
बीजना चंदर जेवी नेणे तीरछी भम्मर वांकडी

जाणे कोयल बेठी केसूडाना बागमां
जेवी जोई तेवी वसी गई आंखमां

एक जोयो जुवान में तो लाखमां
जेवो जोयो तेवो वसी गयो आंखमां

जनमजनमनी संताकूकडी हुं जुगोथी संभारुं
आज मळ्यो तुं मननो मान्यो सफळ थयो जन्मारो

हवे नहि जावा दउं आव्यो मारा लागमां
जेवो जोयो तेवो वसी गयो आंखमां

एक जोई जुवानडी लाखमां
जेवी जोई तेवी वसी गई आंखमां


Ek Joi Juvanadi Lakhaman

Hun kalun angarakhu odhi shravan thaine avyo chhun
O dharati tari pyas buzavava pritana pani lavyo chhun

Avi ja… avi ja… avi ja…
O managamatan bhamara saravariyane ghata
Hun kamalini pankh prasari joti tari vata

Ek joi juvanadi lakhaman
Jevi joi tevi vasi gai ankhaman

Ek joyo juvan men to lakhaman
Jevo joyo tevo vasi gayo ankhaman

Chandaramane ghadatan ghadatan ghadi prabhue gori
Sara jaganu yauvan ene mathe didhu dholi

Chitadani chor avi mara vankaman
Jevi joi tevi vasi gai ankhaman

Ek joyo juvan men to lakhaman
Jevo joyo tevo vasi gayo ankhaman

Rup ratunbal evun jane ugato koi pora
Kanth kamanagaro jane tahuke koi mora

Rakhun nathadinun moti kari nakaman
Jevo joyo tevo vasi gayo ankhaman

Ek joi juvanadi lakhaman
Jevi joi tevi vasi gai ankhaman

Saravariyaman dole jane koi kamalani pankhadi
Bijana chandar jevi nene tirachhi bhammar vankadi

Jane koyal bethi kesudana bagaman
Jevi joi tevi vasi gai ankhaman

Ek joyo juvan men to lakhaman
Jevo joyo tevo vasi gayo ankhaman

Janamajanamani santakukadi hun jugothi sanbharun
Aj malyo tun manano manyo safal thayo janmaro

Have nahi java daun avyo mara lagaman
Jevo joyo tevo vasi gayo ankhaman

Ek joi juvanadi lakhaman
Jevi joi tevi vasi gai ankhaman


Ek joī juvānaḍī lākhamān

Hun kāḷun angarakhu oḍhī shrāvaṇ thaīne āvyo chhun
O dharatī tārī pyās būzavavā prītanā pāṇī lāvyo chhun

Āvī jā… āvī jā… āvī jā…
O managamatān bhamarā saravariyāne ghāṭa
Hun kamalinī pānkh prasārī jotī tārī vāṭa

Ek joī juvānaḍī lākhamān
Jevī joī tevī vasī gaī ānkhamān

Ek joyo juvān men to lākhamān
Jevo joyo tevo vasī gayo ānkhamān

Chandaramāne ghaḍatān ghaḍatān ghaḍī prabhue gorī
Sārā jaganu yauvan ene māthe dīdhu ḍhoḷī

Chitaḍānī chor āvī mārā vānkamān
Jevī joī tevī vasī gaī ānkhamān

Ek joyo juvān men to lākhamān
Jevo joyo tevo vasī gayo ānkhamān

Rūp ratunbal evun jāṇe ūgato koī pora
Kanṭh kāmaṇagāro jāṇe ṭahuke koī mora

Rākhun nathaḍīnun motī karī nākamān
Jevo joyo tevo vasī gayo ānkhamān

Ek joī juvānaḍī lākhamān
Jevī joī tevī vasī gaī ānkhamān

Saravariyāmān ḍole jāṇe koī kamaḷanī pānkhaḍī
Bījanā chandar jevī neṇe tīrachhī bhammar vānkaḍī

Jāṇe koyal beṭhī kesūḍānā bāgamān
Jevī joī tevī vasī gaī ānkhamān

Ek joyo juvān men to lākhamān
Jevo joyo tevo vasī gayo ānkhamān

Janamajanamanī santākūkaḍī hun jugothī sanbhārun
Āj maḷyo tun manano mānyo safaḷ thayo janmāro

Have nahi jāvā daun āvyo mārā lāgamān
Jevo joyo tevo vasī gayo ānkhamān

Ek joī juvānaḍī lākhamān
Jevī joī tevī vasī gaī ānkhamān


Source : સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર અને આશા ભોંસલે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ હલામણ જેઠવો (૧૯૭૭)