એક લાલ ચણોઠી - Ek Lal Chanothi - Gujarati

એક લાલ ચણોઠી

એક લાલ ચણોઠી એક દાડમડી
એક વસી ગઈ આંખ મહીં બીજી મનમાં રમતી

  ફુલે ફુલે ભમરા ગુંજે
  ગુંજનમાં એક નામ એનું ગુંજનમાં એક નામ
  સોનાવર્ણો સૂરજ મારો
  સોનાવર્ણું ગામ મારું સોનાવર્ણું ગામ
  ગામતણા એ સ્વપ્નાને બારીએથી હું જોતી

  એક લાલ ચણોઠી એક દાડમડી

  પિયુ મારો ચાંદ
  ચાંદની સાથ આકાશે જઈ ઝૂમું
  ઝાંઝરિયું પહેરું હું તો ઝાંઝરિયામાં ઝૂમું
  સૈયર સંગે રમતી ભમતી હું જ બસ મને ખોતી
  એક લાલ ચણોઠી એક દાડમડી

  લજ્જાનું એક વન મેં એની આંખલડીમાં દીઠું
  કારણ હું નહિ આપું સૈયર
  મળવું લાગે મીઠું
  રેત ઉપરથી છીપ મળી ને મારું ગમતું મોતી

  એક લાલ ચણોઠી એક દાડમડી

  એક લાલ ચણોઠી એક દાડમડી
  એક વસી ગઈ આંખ મહીં બીજી મનમાં રમતી

एक लाल चणोठी

एक लाल चणोठी एक दाडमडी
एक वसी गई आंख महीं बीजी मनमां रमती

  फुले फुले भमरा गुंजे
  गुंजनमां एक नाम एनुं गुंजनमां एक नाम
  सोनावर्णो सूरज मारो
  सोनावर्णुं गाम मारुं सोनावर्णुं गाम
  गामतणा ए स्वप्नाने बारीएथी हुं जोती

  एक लाल चणोठी एक दाडमडी

  पियु मारो चांद
  चांदनी साथ आकाशे जई झूमुं
  झांझरियुं पहेरुं हुं तो झांझरियामां झूमुं
  सैयर संगे रमती भमती हुं ज बस मने खोती
  एक लाल चणोठी एक दाडमडी

  लज्जानुं एक वन में एनी आंखलडीमां दीठुं
  कारण हुं नहि आपुं सैयर
  मळवुं लागे मीठुं
  रेत उपरथी छीप मळी ने मारुं गमतुं मोती

  एक लाल चणोठी एक दाडमडी

  एक लाल चणोठी एक दाडमडी
  एक वसी गई आंख महीं बीजी मनमां रमती

Ek Lal Chanothi

ek lal chanothi ek dadamadi
ek vasi gai ankh mahin biji manaman ramati

  fule fule bhamara gunje
  gunjanaman ek nam enun gunjanaman ek nama
  sonavarno suraj maro
  sonavarnun gam marun sonavarnun gama
  gamatana e svapnane bariethi hun joti

  ek lal chanothi ek dadamadi

  piyu maro chanda
  chandani sath akashe jai zumun
  zanzariyun paherun hun to zanzariyaman zumun
  saiyar sange ramati bhamati hun j bas mane khoti
  ek lal chanothi ek dadamadi

  lajjanun ek van men eni ankhaladiman dithun
  karan hun nahi apun saiyara
  malavun lage mithun
  ret uparathi chhip mali ne marun gamatun moti

  ek lal chanothi ek dadamadi

  ek lal chanothi ek dadamadi
  ek vasi gai ankh mahin biji manaman ramati

Ek lāl chaṇoṭhī

ek lāl chaṇoṭhī ek dāḍamaḍī
ek vasī gaī ānkh mahīn bījī manamān ramatī

  fule fule bhamarā gunje
  gunjanamān ek nām enun gunjanamān ek nāma
  sonāvarṇo sūraj māro
  sonāvarṇun gām mārun sonāvarṇun gāma
  gāmataṇā e svapnāne bārīethī hun jotī

  ek lāl chaṇoṭhī ek dāḍamaḍī

  piyu māro chānda
  chāndanī sāth ākāshe jaī zūmun
  zānzariyun paherun hun to zānzariyāmān zūmun
  saiyar sange ramatī bhamatī hun j bas mane khotī
  ek lāl chaṇoṭhī ek dāḍamaḍī

  lajjānun ek van men enī ānkhalaḍīmān dīṭhun
  kāraṇ hun nahi āpun saiyara
  maḷavun lāge mīṭhun
  ret uparathī chhīp maḷī ne mārun gamatun motī

  ek lāl chaṇoṭhī ek dāḍamaḍī

  ek lāl chaṇoṭhī ek dāḍamaḍī
  ek vasī gaī ānkh mahīn bījī manamān ramatī

Source : સ્વર: જયશ્રી શિવરામ
સંગીતઃ નવીન શાહ