એક સુસ્ત શરદની રાતે - Ek Susta Sharadani Rate - Gujarati

એક સુસ્ત શરદની રાતે

એક સુસ્ત શરદની રાતે
આળસ મરડી રહી’તી ક્ષિતિજો
ને વ્યોમ બગાસું ખાતું હતું;
આંખો ચોળી નિદ્રાભારે
પાંપણ પલકાવતી તારલીઓ,
ભમતી’તી આછી વાદળીઓ
કંઈ ધ્યેય વિના અહીંયાં તહીંયાં;
ચંદાએ દીવો ધીમો કરી
મલમલની ચાદર ઓઢી લીધી.

એક સુસ્ત શરદની રાતે
ત્યાં મંદ પવન લ્હેરાયો,
ડાળે પંખી બેચેન થયાં,
જરી ઘેનભરી કચકચ કીધી
એક બચ્ચું હરણનું બેઠું થયું,
હળવેકથી ડોક ખણી લીધી,
મૃગલીએ પાસું બદલીને
નિજ બાળનું શિર સૂંઘી લીધું,
ને ભીરુ સસલું ચમકીને
બેચાર કદમ દૂર દોડી ગયું.

એક સુસ્ત શરદની રાતે
જ્યાં મંદ પવન લ્હેરાયો,
ચંપાએ ઝૂકી કાંઈ કહ્યું
મધુમાલતીના કાનોમાં;
મધુમાલતી બહુ શરમાઈ ગઈ
અને ઝૂમખે ઝૂમખે લાલ થઈ
ને ચંપો ખડખડ હસી પડ્યો

ભ્રુભંગ કરી રહી વૃક્ષઘટા,
કંઈ ફૂલ બકુલના કૂદી પડ્યાં
મધુવનની ક્યારી ક્યારીએ,
માંડી કૂથલી ઉશ્કેરાઈને
ચકિત થઈ ગભરુ કળીઓ
ગુલબાસ જૂઈ ગણગણી ઊઠ્યાં,
દર્ભે ડમરાને ગલી કરી,
ને વૃદ્ધ પીપળો ડોકું ધુણાવી
ગયો સમય સંભારી રહ્યો.

એક સુસ્ત શરદની રાતે
જ્યાં મંદ પવન લહરાયો,
કાઢીને અંચલ મેઘ તણો
દિગ્વધુઓ અંગો લૂછી રહી,
જોવા શશિરાજ ચઢ્યો ગગને,
અણજાણને ઈચ્છા જાગી ગઈ;
ક્યહીંથી અણદીઠો સ્નેહ સર્યો
પ્રસ્વેદ ફૂટ્યો પાને પાને,
સૂતેલી ક્લાન્ત પ્રગલ્ભ ધરાને
રૂપેરી રોમાંચ થયો,
એક સુસ્ત શરદની રાતે
જ્યાં મંદ પવન લ્હેરાયો.


एक सुस्त शरदनी राते

एक सुस्त शरदनी राते
आळस मरडी रही’ती क्षितिजो
ने व्योम बगासुं खातुं हतुं;
आंखो चोळी निद्राभारे
पांपण पलकावती तारलीओ,
भमती’ती आछी वादळीओ
कंई ध्येय विना अहींयां तहींयां;
चंदाए दीवो धीमो करी
मलमलनी चादर ओढी लीधी.

एक सुस्त शरदनी राते
त्यां मंद पवन ल्हेरायो,
डाळे पंखी बेचेन थयां,
जरी घेनभरी कचकच कीधी
एक बच्चुं हरणनुं बेठुं थयुं,
हळवेकथी डोक खणी लीधी,
मृगलीए पासुं बदलीने
निज बाळनुं शिर सूंघी लीधुं,
ने भीरु ससलुं चमकीने
बेचार कदम दूर दोडी गयुं.

एक सुस्त शरदनी राते
ज्यां मंद पवन ल्हेरायो,
चंपाए झूकी कांई कह्युं
मधुमालतीना कानोमां;
मधुमालती बहु शरमाई गई
अने झूमखे झूमखे लाल थई
ने चंपो खडखड हसी पड्यो

भ्रुभंग करी रही वृक्षघटा,
कंई फूल बकुलना कूदी पड्यां
मधुवननी क्यारी क्यारीए,
मांडी कूथली उश्केराईने
चकित थई गभरु कळीओ
गुलबास जूई गणगणी ऊठ्यां,
दर्भे डमराने गली करी,
ने वृद्ध पीपळो डोकुं धुणावी
गयो समय संभारी रह्यो.

एक सुस्त शरदनी राते
ज्यां मंद पवन लहरायो,
काढीने अंचल मेघ तणो
दिग्वधुओ अंगो लूछी रही,
जोवा शशिराज चढ्यो गगने,
अणजाणने ईच्छा जागी गई;
क्यहींथी अणदीठो स्नेह सर्यो
प्रस्वेद फूट्यो पाने पाने,
सूतेली क्लान्त प्रगल्भ धराने
रूपेरी रोमांच थयो,
एक सुस्त शरदनी राते
ज्यां मंद पवन ल्हेरायो.


Ek Susta Sharadani Rate

Ek susta sharadani rate
Alas maradi rahi’ti kshitijo
Ne vyom bagasun khatun hatun;
Ankho choli nidrabhare
Panpan palakavati taralio,
Bhamati’ti achhi vadalio
Kani dhyeya vina ahinyan tahinyan;
Chandae divo dhimo kari
Malamalani chadar odhi lidhi.

Ek susta sharadani rate
Tyan manda pavan lherayo,
Dale pankhi bechen thayan,
Jari ghenabhari kachakach kidhi
Ek bachchun harananun bethun thayun,
Halavekathi dok khani lidhi,
Mrugalie pasun badaline
Nij balanun shir sunghi lidhun,
Ne bhiru sasalun chamakine
Bechar kadam dur dodi gayun.

Ek susta sharadani rate
Jyan manda pavan lherayo,
Chanpae zuki kani kahyun
Madhumalatina kanoman;
Madhumalati bahu sharamai gai
Ane zumakhe zumakhe lal thai
Ne chanpo khadakhad hasi padyo

Bhrubhanga kari rahi vrukshaghata,
Kani ful bakulana kudi padyan
Madhuvanani kyari kyarie,
Mandi kuthali ushkeraine
Chakit thai gabharu kalio
Gulabas jui ganagani uthyan,
Darbhe damarane gali kari,
Ne vrudda pipalo dokun dhunavi
Gayo samaya sanbhari rahyo.

Ek susta sharadani rate
Jyan manda pavan laharayo,
Kadhine anchal megh tano
Digvadhuo ango luchhi rahi,
Jova shashiraj chadhyo gagane,
Anajanane ichchha jagi gai;
Kyahinthi anaditho sneh saryo
Prasved futyo pane pane,
Suteli klanta pragalbh dharane
Ruperi romanch thayo,
Ek susta sharadani rate
Jyan manda pavan lherayo.


Ek susta sharadanī rāte

Ek susta sharadanī rāte
Āḷas maraḍī rahī’tī kṣhitijo
Ne vyom bagāsun khātun hatun;
Ānkho choḷī nidrābhāre
Pānpaṇ palakāvatī tāralīo,
Bhamatī’tī āchhī vādaḷīo
Kanī dhyeya vinā ahīnyān tahīnyān;
Chandāe dīvo dhīmo karī
Malamalanī chādar oḍhī līdhī.

Ek susta sharadanī rāte
Tyān manda pavan lherāyo,
Ḍāḷe pankhī bechen thayān,
Jarī ghenabharī kachakach kīdhī
Ek bachchun haraṇanun beṭhun thayun,
Haḷavekathī ḍok khaṇī līdhī,
Mṛugalīe pāsun badalīne
Nij bāḷanun shir sūnghī līdhun,
Ne bhīru sasalun chamakīne
Bechār kadam dūr doḍī gayun.

Ek susta sharadanī rāte
Jyān manda pavan lherāyo,
Chanpāe zūkī kānī kahyun
Madhumālatīnā kānomān;
Madhumālatī bahu sharamāī gaī
Ane zūmakhe zūmakhe lāl thaī
Ne chanpo khaḍakhaḍ hasī paḍyo

Bhrubhanga karī rahī vṛukṣhaghaṭā,
Kanī fūl bakulanā kūdī paḍyān
Madhuvananī kyārī kyārīe,
Mānḍī kūthalī ushkerāīne
Chakit thaī gabharu kaḷīo
Gulabās jūī gaṇagaṇī ūṭhyān,
Darbhe ḍamarāne galī karī,
Ne vṛudḍa pīpaḷo ḍokun dhuṇāvī
Gayo samaya sanbhārī rahyo.

Ek susta sharadanī rāte
Jyān manda pavan laharāyo,
Kāḍhīne anchal megh taṇo
Digvadhuo ango lūchhī rahī,
Jovā shashirāj chaḍhyo gagane,
Aṇajāṇane īchchhā jāgī gaī;
Kyahīnthī aṇadīṭho sneh saryo
Prasved fūṭyo pāne pāne,
Sūtelī klānta pragalbh dharāne
Rūperī romānch thayo,
Ek susta sharadanī rāte
Jyān manda pavan lherāyo.


Source : નિનુ મઝુમદાર