એકલો જાને રે - Ekalo Jane Re

એકલો જાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો જાને રે

એકલો જાને, એકલો જાને, એકલો જાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો જાને રે

જો સૌનાં મોં સીવાય
ઓરે ઓરે ઓ અભાગી
સૌનાં મોં સીવાય

જ્યારે સૌએ બેસે મોં ફેરવી
સૌએ ડરી જાય
ત્યારે હૈયું ખોલી અરે તું મૌન મૂકી
તારા મનનું ગાણું એકલો ગાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો જાને રે

જો સૌએ પાછાં જાય
ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! સૌએ પાછાં જાય
જ્યારે રણવગડે નીસરવા ટાણે
સૌ ખૂણે સંતાય
ત્યારે કાંટા રાને
તું લોહી નીંગળતે ચરણે
ભાઈ એકલો ધાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો જાને રે

જો દીવો ન ધરે કોઈ
ઓરે ઓરે ઓ અભાગી ! દીવો ન ધરે કોઈ

જ્યારે ઘનઘેરી તુફાની રાતે
બાર વાસે તને જોઈ
ત્યારે આભની વીજે, તું સળગી જઈ
સૌનો દીવો એકલો થાને રે

તારી જો હાક સુણી
કોઈ ના આવે તો
એકલો જાને રે

મૂળ કૃતિ ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની
ગુજરાતી અવતાર : મહાદેવભાઈ દેસાઈ


Ekalo Jane Re

Tari jo hak suni
Koi n ave to
Ekalo jane re

Ekalo jane, ekalo jane, ekalo jane re

Tari jo hak suni
Koi n ave to
Ekalo jane re

Jo saunan mon sivaya
Ore ore o abhagi
Saunan mon sivaya

Jyare saue bese mon feravi
Saue dari jaya
Tyare haiyun kholi are tun maun muki
Tar mananun ganun ekalo gane re

Tari jo hak suni
Koi n ave to
Ekalo jane re

Jo saue pachhan jaya
Ore ore o abhagi ! Saue pachhan jaya
Jyare ranavagade nisarav tane
Sau khune santaya
Tyare kanṭa rane
Tun lohi ningalate charane
Bhai ekalo dhane re

Tari jo hak suni
Koi n ave to
Ekalo jane re

Jo divo n dhare koi
Ore ore o abhagi ! Divo n dhare koi

Jyare ghanagheri tufani rate
Bar vase tane joi
Tyare abhani vije, tun salagi jai
Sauno divo ekalo thane re

Tari jo hak suni
Koi n ave to
Ekalo jane re

Mul kruti gurudev ravindranath tagorani
Gujarati avatar : mahadevabhai desai

Source: Mavjibhai