એની મધુરી યાદ - Eni Madhuri Yada - Gujarati

એની મધુરી યાદ

એની મધુરી યાદ મારા દિલમાં રહી ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ

એની મધુરી યાદ મારા દિલમાં રહી ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ

એની કોઈ નથી એંધાણી
એ તો મુજથી સાવ અજાણી
પનઘટ જાતાં જોઈ છબી એની
આંખોમાં દોરાણી

મોં મલકાવી નૈન નચાવી
આવી એમ તેવી ગઈ

ના જાણે એ ક્યાં ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ

એની મધુરી યાદ મારા દિલમાં રહી ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ

યુગ યુગથી હું એને ઓળખું એવું મનમાં લાગે
ડગલે ડગલે પગલે પગલે ભણકારા એના વાગે
એને છોડતાં કૈંક જીવનની મધુરાશ વહી ગઈ

ના જાણે એ ક્યાં ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ

એની મધુરી યાદ મારા દિલમાં રહી ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ
ના જાણે એ ક્યાં ગઈ


एनी मधुरी याद

एनी मधुरी याद मारा दिलमां रही गई
ना जाणे ए क्यां गई
ना जाणे ए क्यां गई

एनी मधुरी याद मारा दिलमां रही गई
ना जाणे ए क्यां गई
ना जाणे ए क्यां गई

एनी कोई नथी एंधाणी
ए तो मुजथी साव अजाणी
पनघट जातां जोई छबी एनी
आंखोमां दोराणी

मों मलकावी नैन नचावी
आवी एम तेवी गई

ना जाणे ए क्यां गई
ना जाणे ए क्यां गई

एनी मधुरी याद मारा दिलमां रही गई
ना जाणे ए क्यां गई
ना जाणे ए क्यां गई

युग युगथी हुं एने ओळखुं एवुं मनमां लागे
डगले डगले पगले पगले भणकारा एना वागे
एने छोडतां कैंक जीवननी मधुराश वही गई

ना जाणे ए क्यां गई
ना जाणे ए क्यां गई

एनी मधुरी याद मारा दिलमां रही गई
ना जाणे ए क्यां गई
ना जाणे ए क्यां गई


Eni Madhuri Yada

Eni madhuri yad mara dilaman rahi gai
Na jane e kyan gai
Na jane e kyan gai

Eni madhuri yad mara dilaman rahi gai
Na jane e kyan gai
Na jane e kyan gai

Eni koi nathi endhani
E to mujathi sav ajani
Panaghat jatan joi chhabi eni
Ankhoman dorani

Mon malakavi nain nachavi
Avi em tevi gai

Na jane e kyan gai
Na jane e kyan gai

Eni madhuri yad mara dilaman rahi gai
Na jane e kyan gai
Na jane e kyan gai

Yug yugathi hun ene olakhun evun manaman lage
Dagale dagale pagale pagale bhanakara ena vage
Ene chhodatan kainka jivanani madhurash vahi gai

Na jane e kyan gai
Na jane e kyan gai

Eni madhuri yad mara dilaman rahi gai
Na jane e kyan gai
Na jane e kyan gai


Enī madhurī yāda

Enī madhurī yād mārā dilamān rahī gaī
Nā jāṇe e kyān gaī
Nā jāṇe e kyān gaī

Enī madhurī yād mārā dilamān rahī gaī
Nā jāṇe e kyān gaī
Nā jāṇe e kyān gaī

Enī koī nathī endhāṇī
E to mujathī sāv ajāṇī
Panaghaṭ jātān joī chhabī enī
Ānkhomān dorāṇī

Mon malakāvī nain nachāvī
Āvī em tevī gaī

Nā jāṇe e kyān gaī
Nā jāṇe e kyān gaī

Enī madhurī yād mārā dilamān rahī gaī
Nā jāṇe e kyān gaī
Nā jāṇe e kyān gaī

Yug yugathī hun ene oḷakhun evun manamān lāge
Ḍagale ḍagale pagale pagale bhaṇakārā enā vāge
Ene chhoḍatān kainka jīvananī madhurāsh vahī gaī

Nā jāṇe e kyān gaī
Nā jāṇe e kyān gaī

Enī madhurī yād mārā dilamān rahī gaī
Nā jāṇe e kyān gaī
Nā jāṇe e kyān gaī


Source : સ્વરઃ હરીશ ભટ્ટ
ગીતઃ રમેશ ગુપ્તા
સંગીતઃ જયંતી જોશી