એવા વીરલા કોઈ - Eva Virala Koi - Gujarati

એવા વીરલા કોઈ

વેરઝેર વિસારે પાડી ડંખ દિલના ધોઈ
ખારે સમંદર વહેતા મૂકે એવા વીરલા કોઈ

ચંદ્ર ઉગે હસતો પૂરવમાં આથમતો રવિ જોઈ
તોય ચંદ્રને કાંતિ આપે એવા સૂરજ કોઈ

વ્યોમ વિશે વાદળ ત્રાડંતા અબ્ધિ ઉછળતો જોઈ
ત્ર્યુટ્યા મેઘને મારગ દેવા શમતા સાગર કોઈ

આપસઆપસના ઝગડામાં માટી મરાયા હોઈ
અવસર આવ્યે એક ખૂમચે ખાઈ લેનારા કોઈ

વાદ વિવાદ વિરોધો વાંધા વેર ઝેર જૂદાઈ
ઘસી મૂકી દીવાસળી દઈએ, ભડકા રહિએ જોઈ


एवा वीरला कोई

वेरझेर विसारे पाडी डंख दिलना धोई
खारे समंदर वहेता मूके एवा वीरला कोई

चंद्र उगे हसतो पूरवमां आथमतो रवि जोई
तोय चंद्रने कांति आपे एवा सूरज कोई

व्योम विशे वादळ त्राडंता अब्धि उछळतो जोई
त्र्युट्या मेघने मारग देवा शमता सागर कोई

आपसआपसना झगडामां माटी मराया होई
अवसर आव्ये एक खूमचे खाई लेनारा कोई

वाद विवाद विरोधो वांधा वेर झेर जूदाई
घसी मूकी दीवासळी दईए, भडका रहिए जोई


Eva Virala Koi

Verazer visare padi dankh dilana dhoi
Khare samandar vaheta muke eva virala koi

Chandra uge hasato puravaman athamato ravi joi
Toya chandrane kanti ape eva suraj koi

Vyom vishe vadal tradanta abdhi uchhalato joi
Tryutya meghane marag deva shamata sagar koi

Apasaapasana zagadaman mati maraya hoi
Avasar avye ek khumache khai lenara koi

Vad vivad virodho vandha ver zer judai
Ghasi muki divasali daie, bhadaka rahie joi


Evā vīralā koī

Verazer visāre pāḍī ḍankh dilanā dhoī
Khāre samandar vahetā mūke evā vīralā koī

Chandra uge hasato pūravamān āthamato ravi joī
Toya chandrane kānti āpe evā sūraj koī

Vyom vishe vādaḷ trāḍantā abdhi uchhaḷato joī
Tryuṭyā meghane mārag devā shamatā sāgar koī

Āpasaāpasanā zagaḍāmān māṭī marāyā hoī
Avasar āvye ek khūmache khāī lenārā koī

Vād vivād virodho vāndhā ver zer jūdāī
Ghasī mūkī dīvāsaḷī daīe, bhaḍakā rahie joī


Source : દેવજી રામજી મોઢા