એવું જ માગું મોત - Evun J Magun Mota - Gujarati

એવું જ માગું મોત

એવું જ માગું મોત,
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!

આ થયું હોત ને તે થયું હોત ને
જો પેલું થયું હોત…
અન્ત સમે એવા ઓરતડાની
હોય ન ગોતાગોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!

કાયાની કણીકણીથી પ્રગટે
એક જ શાન્ત સરોદ:
જોજે રખે પડે પાતળું કદીયે
આતમ કેરું પોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!

અંતિમ શ્વાસ લગી આતમની
અવિરત ચલવું ગોતઃ
ઓતપ્રોત હોઉં આપ મહીં જ્યારે
ઊડે પ્રાણકપોત!

ઘન ઘન વીંધતાં, ગિરિગણ ચઢતાં,
ખરતાં સરિતાસ્રોત.
સન્મુખ સાથી જનમજનમનો
અંતર ઝળહળ જ્યોત!
હરિ, હું તો એવું જ માગું મોત!


एवुं ज मागुं मोत

एवुं ज मागुं मोत,
हरि, हुं तो एवुं ज मागुं मोत!

आ थयुं होत ने ते थयुं होत ने
जो पेलुं थयुं होत…
अन्त समे एवा ओरतडानी
होय न गोतागोत!
हरि, हुं तो एवुं ज मागुं मोत!

कायानी कणीकणीथी प्रगटे
एक ज शान्त सरोद:
जोजे रखे पडे पातळुं कदीये
आतम केरुं पोत!
हरि, हुं तो एवुं ज मागुं मोत!

अंतिम श्वास लगी आतमनी
अविरत चलवुं गोतः
ओतप्रोत होउं आप महीं ज्यारे
ऊडे प्राणकपोत!

घन घन वींधतां, गिरिगण चढतां,
खरतां सरितास्रोत.
सन्मुख साथी जनमजनमनो
अंतर झळहळ ज्योत!
हरि, हुं तो एवुं ज मागुं मोत!


Evun J Magun Mota

Evun j magun mota,
hari, hun to evun j magun mota!

A thayun hot ne te thayun hot ne
jo pelun thayun hota…
Anta same eva oratadani
hoya n gotagota! Hari, hun to evun j magun mota!

Kayani kanikanithi pragate
ek j shanta saroda:
Joje rakhe pade patalun kadiye
atam kerun pota! Hari, hun to evun j magun mota!

Antim shvas lagi atamani
avirat chalavun gotah
Otaprot houn ap mahin jyare
ude pranakapota!

Ghan ghan vindhatan, girigan chadhatan,
kharatan saritasrota. Sanmukh sathi janamajanamano
antar zalahal jyota! Hari, hun to evun j magun mota!


Evun j māgun mota

Evun j māgun mota,
hari, hun to evun j māgun mota!

Ā thayun hot ne te thayun hot ne
jo pelun thayun hota…
Anta same evā orataḍānī
hoya n gotāgota! Hari, hun to evun j māgun mota!

Kāyānī kaṇīkaṇīthī pragaṭe
ek j shānta saroda:
Joje rakhe paḍe pātaḷun kadīye
ātam kerun pota! Hari, hun to evun j māgun mota!

Antim shvās lagī ātamanī
avirat chalavun gotah
Otaprot houn āp mahīn jyāre
ūḍe prāṇakapota!

Ghan ghan vīndhatān, girigaṇ chaḍhatān,
kharatān saritāsrota. Sanmukh sāthī janamajanamano
antar zaḷahaḷ jyota! Hari, hun to evun j māgun mota!


Source : કરસનદાસ માણેક