એવું કૈં કરીએ કે - Evun Kain Karie Ke - Gujarati

એવું કૈં કરીએ કે

એવું કૈં કરીએ કે આપણ એક બીજાને ગમીએ!
હાથ હાથમાં આપી સાથે હૈયું પણ સેરવીએ,

ભૂલચૂકને ભાતીગળ રંગોળીમાં ફેરવીએ!
શા માટે રઢિયાળી રાતે એકલ એકલ ભમીએ?

દાઝ ચડે એવી કે આપણ એ બ્હાને પણ મળીએ
ગોફણમાં ચાંદો ઘાલી હું ફેકું તારે ફળીયે

સામેસામી તાલી દઈ દઈ રસબસ રાસે રમીએ!
એવું કૈં કરીએ કે આપણ એક બીજાને ગમીએ!


एवुं कैं करीए के

एवुं कैं करीए के आपण एक बीजाने गमीए!
हाथ हाथमां आपी साथे हैयुं पण सेरवीए,

भूलचूकने भातीगळ रंगोळीमां फेरवीए!
शा माटे रढियाळी राते एकल एकल भमीए?

दाझ चडे एवी के आपण ए ब्हाने पण मळीए
गोफणमां चांदो घाली हुं फेकुं तारे फळीये

सामेसामी ताली दई दई रसबस रासे रमीए!
एवुं कैं करीए के आपण एक बीजाने गमीए!


Evun Kain Karie Ke

Evun kain karie ke apan ek bijane gamie!
Hath hathaman api sathe haiyun pan seravie,

Bhulachukane bhatigal rangoliman feravie! Sha mate radhiyali rate ekal ekal bhamie?

Daz chade evi ke apan e bhane pan malie
Gofanaman chando ghali hun fekun tare faliye

Samesami tali dai dai rasabas rase ramie! Evun kain karie ke apan ek bijane gamie!


Evun kain karīe ke

Evun kain karīe ke āpaṇ ek bījāne gamīe!
Hāth hāthamān āpī sāthe haiyun paṇ seravīe,

Bhūlachūkane bhātīgaḷ rangoḷīmān feravīe! Shā māṭe raḍhiyāḷī rāte ekal ekal bhamīe?

Dāz chaḍe evī ke āpaṇ e bhāne paṇ maḷīe
Gofaṇamān chāndo ghālī hun fekun tāre faḷīye

Sāmesāmī tālī daī daī rasabas rāse ramīe! Evun kain karīe ke āpaṇ ek bījāne gamīe!


Source : રમેશ પારેખ