ફરતાં ફરતાં નિર્જન વનમાં - Faratan Faratan Nirjan Vanaman - Gujarati

ફરતાં ફરતાં નિર્જન વનમાં

ફરતાં ફરતાં નિર્જન વનમાં એક સહચરની યાદ આવી ગઈ
એક ડાળ હતી ને હતો માળો મુજને ઘરની યાદ આવી ગઈ

ત્યાં વેરવિખેર હતા ફૂલો ને એકલું બુલબુલ રોતું હતું
સૈયાદે દયાથી ખોલ્યું હતું તે પિંજરની યાદ આવી ગઈ

અરમાન વહીને દિલમાંથી પલકોના કિનારા શોધે છે
નયનોમાં તરતા જીવનને કોઈ સાગરની યાદ આવી ગઈ

સર્જન ને નાશ મહીં બુલબુલ એક સરખી સૌરભ લેતું રહ્યું
પીસાઈ રહેલા ફૂલોમાં કૈં અત્તરની યાદ આવી ગઈ

ત્યાં પાછળ માર્ગ હતો સૂનો ને આગળ પણ સૂમસામ હતું
એકાકી ‘નિરંજન’ને ત્યારે સચરાચરની યાદ આવી ગઈ


फरतां फरतां निर्जन वनमां

फरतां फरतां निर्जन वनमां एक सहचरनी याद आवी गई
एक डाळ हती ने हतो माळो मुजने घरनी याद आवी गई

त्यां वेरविखेर हता फूलो ने एकलुं बुलबुल रोतुं हतुं
सैयादे दयाथी खोल्युं हतुं ते पिंजरनी याद आवी गई

अरमान वहीने दिलमांथी पलकोना किनारा शोधे छे
नयनोमां तरता जीवनने कोई सागरनी याद आवी गई

सर्जन ने नाश महीं बुलबुल एक सरखी सौरभ लेतुं रह्युं
पीसाई रहेला फूलोमां कैं अत्तरनी याद आवी गई

त्यां पाछळ मार्ग हतो सूनो ने आगळ पण सूमसाम हतुं
एकाकी ‘निरंजन’ने त्यारे सचराचरनी याद आवी गई


Faratan Faratan Nirjan Vanaman

Faratan faratan nirjan vanaman ek sahacharani yad avi gai
Ek dal hati ne hato malo mujane gharani yad avi gai

Tyan veravikher hata fulo ne ekalun bulabul rotun hatun
Saiyade dayathi kholyun hatun te pinjarani yad avi gai

Araman vahine dilamanthi palakona kinara shodhe chhe
Nayanoman tarata jivanane koi sagarani yad avi gai

Sarjan ne nash mahin bulabul ek sarakhi saurabh letun rahyun
Pisai rahela fuloman kain attarani yad avi gai

Tyan pachhal marga hato suno ne agal pan sumasam hatun
Ekaki 'niranjana’ne tyare sacharacharani yad avi gai


Faratān faratān nirjan vanamān

Faratān faratān nirjan vanamān ek sahacharanī yād āvī gaī
Ek ḍāḷ hatī ne hato māḷo mujane gharanī yād āvī gaī

Tyān veravikher hatā fūlo ne ekalun bulabul rotun hatun
Saiyāde dayāthī kholyun hatun te pinjaranī yād āvī gaī

Aramān vahīne dilamānthī palakonā kinārā shodhe chhe
Nayanomān taratā jīvanane koī sāgaranī yād āvī gaī

Sarjan ne nāsh mahīn bulabul ek sarakhī saurabh letun rahyun
Pīsāī rahelā fūlomān kain attaranī yād āvī gaī

Tyān pāchhaḷ mārga hato sūno ne āgaḷ paṇ sūmasām hatun
Ekākī ‘niranjana’ne tyāre sacharācharanī yād āvī gaī


Source : સ્વરઃ મન્ના ડે
ગીત-સંગીતઃ નિનુ મઝુમદાર ‘નિરંજન’