ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી - Ful To Eni Foram Dhali Raji - Gujarati

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી

વાયરો ક્યાં જઈ ગંધ વખાણે,
ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે,
ભમરા પૂછે ભેદ તો લળી મૂંગું મરતું લાજી.

ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.

એક ખૂણે આ આયખું નાનું,
કેવું વીતી જાય મજાનું!
કોઈનું નહીં ફરિયાદી ને કોઈનું નહીં કાજી!
ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.

એનું નિજના રંગમાં રાતું,
ખુશ્બૂભર્યું એકલું ખાતું,
મસળી નાખે કોઈ તો સામે મહેક દે તાજી તાજી.
ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.


फूल तो एनी फोरम ढाळी राजी

फूल तो एनी फोरम ढाळी राजी

वायरो क्यां जई गंध वखाणे,
फूल तो एनुं कांई न जाणे,
भमरा पूछे भेद तो लळी मूंगुं मरतुं लाजी.

फूल तो एनी फोरम ढाळी राजी.

एक खूणे आ आयखुं नानुं,
केवुं वीती जाय मजानुं!
कोईनुं नहीं फरियादी ने कोईनुं नहीं काजी!
फूल तो एनी फोरम ढाळी राजी.

एनुं निजना रंगमां रातुं,
खुश्बूभर्युं एकलुं खातुं,
मसळी नाखे कोई तो सामे महेक दे ताजी ताजी.
फूल तो एनी फोरम ढाळी राजी.


Ful To Eni Foram Dhali Raji

Ful to eni foram dhali raji

Vayaro kyan jai ganda vakhane,
Ful to enun kani n jane,
Bhamara puchhe bhed to lali mungun maratun laji.

Ful to eni foram dhali raji.

Ek khune a ayakhun nanun,
Kevun viti jaya majanun! Koinun nahin fariyadi ne koinun nahin kaji! Ful to eni foram dhali raji.

Enun nijana rangaman ratun,
Khushbubharyun ekalun khatun,
Masali nakhe koi to same mahek de taji taji. Ful to eni foram dhali raji.


Fūl to enī foram ḍhāḷī rājī

Fūl to enī foram ḍhāḷī rājī

Vāyaro kyān jaī ganḍa vakhāṇe,
Fūl to enun kānī n jāṇe,
Bhamarā pūchhe bhed to laḷī mūngun maratun lājī.

Fūl to enī foram ḍhāḷī rājī.

Ek khūṇe ā āyakhun nānun,
Kevun vītī jāya majānun! Koīnun nahīn fariyādī ne koīnun nahīn kājī! Fūl to enī foram ḍhāḷī rājī.

Enun nijanā rangamān rātun,
Khushbūbharyun ekalun khātun,
Masaḷī nākhe koī to sāme mahek de tājī tājī. Fūl to enī foram ḍhāḷī rājī.


Source : મકરંદ દવે