ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો - Fuladan Lyo Koi Fuladan Lyo - Gujarati

ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો

ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો
મારા રંગરંગીલા ફૂલડાં લ્યો

  ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો
  મારા રંગરંગીલા ફૂલડાં લ્યો

  ગુલાબ મોગરો બોરસલી ને ચંપા રાતની રાણી
  ખુશબુ મહેકે મનડું બહેકે
  નથી એ વાત કોઈ અજાણી રે કોઈ ફૂલડા લ્યો

  ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો
  મારા રંગરંગીલા ફૂલડાં લ્યો

  હું ફૂલવાળી અજબ નિરાળી ગલીએ ગલીએ ફરતી
  નામ છે મારું ચંપેલી
  હું સૌના મનડાં હરતી રે કોઈ ફૂલડા લ્યો

  ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો
  મારા રંગરંગીલા ફૂલડાં લ્યો

  હાર બનાવું વેણી ગૂંથું, ગૂંથું બાજુબંધ
  ભમર બની પ્રીતમજી ડોલે
  મ્હેકે ભર્યું ઉપવન રે કોઈ ફૂલડા લ્યો

  ફૂલડાં લ્યો કોઈ ફૂલડાં લ્યો
  મારા રંગરંગીલા ફૂલડાં લ્યો

फूलडां ल्यो कोई फूलडां ल्यो

फूलडां ल्यो कोई फूलडां ल्यो
मारा रंगरंगीला फूलडां ल्यो

  फूलडां ल्यो कोई फूलडां ल्यो
  मारा रंगरंगीला फूलडां ल्यो

  गुलाब मोगरो बोरसली ने चंपा रातनी राणी
  खुशबु महेके मनडुं बहेके
  नथी ए वात कोई अजाणी रे कोई फूलडा ल्यो

  फूलडां ल्यो कोई फूलडां ल्यो
  मारा रंगरंगीला फूलडां ल्यो

  हुं फूलवाळी अजब निराळी गलीए गलीए फरती
  नाम छे मारुं चंपेली
  हुं सौना मनडां हरती रे कोई फूलडा ल्यो

  फूलडां ल्यो कोई फूलडां ल्यो
  मारा रंगरंगीला फूलडां ल्यो

  हार बनावुं वेणी गूंथुं, गूंथुं बाजुबंध
  भमर बनी प्रीतमजी डोले
  म्हेके भर्युं उपवन रे कोई फूलडा ल्यो

  फूलडां ल्यो कोई फूलडां ल्यो
  मारा रंगरंगीला फूलडां ल्यो

Fuladan Lyo Koi Fuladan Lyo

fuladan lyo koi fuladan lyo
mara rangarangila fuladan lyo

  fuladan lyo koi fuladan lyo
  mara rangarangila fuladan lyo

  gulab mogaro borasali ne chanpa ratani rani
  khushabu maheke manadun baheke
  nathi e vat koi ajani re koi fulada lyo

  fuladan lyo koi fuladan lyo
  mara rangarangila fuladan lyo

  hun fulavali ajab nirali galie galie farati
  nam chhe marun chanpeli
  hun sauna manadan harati re koi fulada lyo

  fuladan lyo koi fuladan lyo
  mara rangarangila fuladan lyo

  har banavun veni gunthun, gunthun bajubandha
  bhamar bani pritamaji dole
  mheke bharyun upavan re koi fulada lyo

  fuladan lyo koi fuladan lyo
  mara rangarangila fuladan lyo

Fūlaḍān lyo koī fūlaḍān lyo

fūlaḍān lyo koī fūlaḍān lyo
mārā rangarangīlā fūlaḍān lyo

  fūlaḍān lyo koī fūlaḍān lyo
  mārā rangarangīlā fūlaḍān lyo

  gulāb mogaro borasalī ne chanpā rātanī rāṇī
  khushabu maheke manaḍun baheke
  nathī e vāt koī ajāṇī re koī fūlaḍā lyo

  fūlaḍān lyo koī fūlaḍān lyo
  mārā rangarangīlā fūlaḍān lyo

  hun fūlavāḷī ajab nirāḷī galīe galīe faratī
  nām chhe mārun chanpelī
  hun saunā manaḍān haratī re koī fūlaḍā lyo

  fūlaḍān lyo koī fūlaḍān lyo
  mārā rangarangīlā fūlaḍān lyo

  hār banāvun veṇī gūnthun, gūnthun bājubandha
  bhamar banī prītamajī ḍole
  mheke bharyun upavan re koī fūlaḍā lyo

  fūlaḍān lyo koī fūlaḍān lyo
  mārā rangarangīlā fūlaḍān lyo

Source : સ્વરઃ ગીતા રોય
ગીતઃ રમેશ ગુપ્તા, સંગીતઃ ભાનુપ્રસાદ