ગામ લીંબડીના બજારે - Gam Linbadina Bajare - Gujarati

ગામ લીંબડીના બજારે

ગામ લીંબડીના બજારે વ્હાલો મારો જૂએ છે
મારા હૈડાને હીંડોળે નજરું એની ઝૂલે છે
ઝૂલે છે કંઈ જૂએ છે…
ગામ લીંબડીના બજારે વ્હાલો મારો જૂએ છે

ગામની વચ્ચે ચોતરો ઉઘાડો
ને ચોતરાની વચ્ચે ઓલ્યો પીપળો રે આડો
રે નીચો નમેલો ઓલ્યા પીપળાની ઓથેથી
ઊંચેથી નીચું જોવડાવે છે
ગામ લીંબડીના બજારે વ્હાલો મારો જૂએ છે

આણી કોર જાઉં તો કાંકરી મારે
ને ઓલી કોર જાઉં તો વાંસળી વગાડે
થકવી રે નાખી, હું તો કેમ જાઉં પાણી
એ તો કાનજી કુંવર કવરાવે છે
ગામ લીંબડીના બજારે વ્હાલો મારો જૂએ છે

એ વાંકલડી મૂછુંના ઠેકેદાર, વરણાગી લાલ
તારે ને મારે થાશે જોવા જેવી
હે પાઘલડી પીળી તું પહેરે લાલ, વરણાગી લાલ
તારે ને મારે થાશે જોવા જેવી
તારે ને મારે થાશે જોવા જેવી


गाम लींबडीना बजारे

गाम लींबडीना बजारे व्हालो मारो जूए छे
मारा हैडाने हींडोळे नजरुं एनी झूले छे
झूले छे कंई जूए छे…
गाम लींबडीना बजारे व्हालो मारो जूए छे

गामनी वच्चे चोतरो उघाडो
ने चोतरानी वच्चे ओल्यो पीपळो रे आडो
रे नीचो नमेलो ओल्या पीपळानी ओथेथी
ऊंचेथी नीचुं जोवडावे छे
गाम लींबडीना बजारे व्हालो मारो जूए छे

आणी कोर जाउं तो कांकरी मारे
ने ओली कोर जाउं तो वांसळी वगाडे
थकवी रे नाखी, हुं तो केम जाउं पाणी
ए तो कानजी कुंवर कवरावे छे
गाम लींबडीना बजारे व्हालो मारो जूए छे

ए वांकलडी मूछुंना ठेकेदार, वरणागी लाल
तारे ने मारे थाशे जोवा जेवी
हे पाघलडी पीळी तुं पहेरे लाल, वरणागी लाल
तारे ने मारे थाशे जोवा जेवी
तारे ने मारे थाशे जोवा जेवी


Gam Linbadina Bajare

Gam linbadina bajare vhalo maro jue chhe
Mara haidane hindole najarun eni zule chhe
Zule chhe kani jue chhe… Gam linbadina bajare vhalo maro jue chhe

Gamani vachche chotaro ughado
Ne chotarani vachche olyo pipalo re ado
Re nicho namelo olya pipalani othethi
Unchethi nichun jovadave chhe
Gam linbadina bajare vhalo maro jue chhe

Ani kor jaun to kankari mare
Ne oli kor jaun to vansali vagade
Thakavi re nakhi, hun to kem jaun pani
E to kanaji kunvar kavarave chhe
Gam linbadina bajare vhalo maro jue chhe

E vankaladi muchhunna thekedara, varanagi lala
Tare ne mare thashe jova jevi
He paghaladi pili tun pahere lala, varanagi lala
Tare ne mare thashe jova jevi
Tare ne mare thashe jova jevi


Gām līnbaḍīnā bajāre

Gām līnbaḍīnā bajāre vhālo māro jūe chhe
Mārā haiḍāne hīnḍoḷe najarun enī zūle chhe
Zūle chhe kanī jūe chhe… Gām līnbaḍīnā bajāre vhālo māro jūe chhe

Gāmanī vachche chotaro ughāḍo
Ne chotarānī vachche olyo pīpaḷo re āḍo
Re nīcho namelo olyā pīpaḷānī othethī
Ūnchethī nīchun jovaḍāve chhe
Gām līnbaḍīnā bajāre vhālo māro jūe chhe

Āṇī kor jāun to kānkarī māre
Ne olī kor jāun to vānsaḷī vagāḍe
Thakavī re nākhī, hun to kem jāun pāṇī
E to kānajī kunvar kavarāve chhe
Gām līnbaḍīnā bajāre vhālo māro jūe chhe

E vānkalaḍī mūchhunnā ṭhekedāra, varaṇāgī lāla
Tāre ne māre thāshe jovā jevī
He pāghalaḍī pīḷī tun pahere lāla, varaṇāgī lāla
Tāre ne māre thāshe jovā jevī
Tāre ne māre thāshe jovā jevī


Source : સ્વરઃ સુમન કલ્યાણપુર
ગીત-સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય