ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે - Gherun Gherun Nagārun Bole Chhe - Lyrics

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારી ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

ઝીણું ઝીણું ઝાંઝરિયું બોલે છે
મારા નેણલાં જોબનિયું ઢોળે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારી ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

હું ધાબા દઉં ને મારી ચુંદડી લહેરાય
મારું છુંદણે છુંદેલ ગોરું રૂપ પરખાય
નાચે નેણલાં ને મારી કમર્યું બલખાય
ગુંથ્યો ચંપો અંબોડલે વેરણ છેરણ થાય

મેઠી મેઠી શરણાઈયું બોલે છે
મારું ચિત્ત આજ ચડ્યું ચકડોળે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારી ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

મારા રાજાને રાણી પરણવી છે
એથી રાતમાં મોલાત મારે ચણવી છે
અડે ગગન એવી ઈમારત ચણવી છે
એથી ધરતીને ટીપી ધણધણવી છે

શંખ, ઝાઝ ને પખવાજ બોલે છે
મારી ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે

ઘેરું ઘેરું નગારું બોલે છે
મારી ટીપણીના તાલે તન ડોલે છે


Gherun Gherun Nagārun Bole Chhe

Gherun gherun nagārun bole chhe
mārī ṭīpaṇīnā tāle tan ḍole chhe

Zīṇun zīṇun zānzariyun bole chhe
mārā neṇalān jobaniyun ḍhoḷe chhe

Gherun gherun nagārun bole chhe
mārī ṭīpaṇīnā tāle tan ḍole chhe

Hun dhābā daun ne mārī chundaḍī laherāya
Mārun chhundaṇe chhundel gorun rūp parakhāya
Nāche neṇalān ne mārī kamaryun balakhāya
Gunthyo chanpo anboḍale veraṇ chheraṇ thāya

Meṭhī meṭhī sharaṇāīyun bole chhe
mārun chitta āj chaḍyun chakaḍoḷe chhe

Gherun gherun nagārun bole chhe
mārī ṭīpaṇīnā tāle tan ḍole chhe

Mārā rājāne rāṇī paraṇavī chhe
Ethī rātamān molāt māre chaṇavī chhe
Aḍe gagan evī īmārat chaṇavī chhe
Ethī dharatīne ṭīpī dhaṇadhaṇavī chhe

Shankha, zāz ne pakhavāj bole chhe
mārī ṭīpaṇīnā tāle tan ḍole chhe

Gherun gherun nagārun bole chhe
mārī ṭīpaṇīnā tāle tan ḍole chhe

Source: Mavjibhai