ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું - Git Ame Gotyun Gotyun - Lyrics

ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું

અમે સૂતા ઝરણાને જગાડ્યું,
ઉછીનું ગીત માગ્યું,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે વન વનનાં પારણાંની દોરે,
શોધ્યું ફૂલોની ફોરે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે ગોત્યું વસંતની પાંખે,
ને વીજળીની આંખે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે શોધ્યું સાગરની છોળે,
વાદળને હિંડોળે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે ગોત્યું કંઈ સેંથીની વાટે,
લોચનને ઘાટે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે ખોળ્યું શૈશવને ગાલે,
કે નેહ-નમી ચાલે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે જોયું જ્યાં સ્વર્ગગંગા ઘૂમે,
ને તારલાની લૂમે,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે જોઈ વળ્યાં દિશ દિશની બારી,
વિરાટની અટારી,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

ઉરે આંસુ પછવાડે હીચંતું,
ને સપનાં સીંચંતું,
કે ગીત અમે ગોત્યું ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.
(મુંબઈ, ડિસેમ્બર ૧૯૩૪)

-ઉમાશંકર જોશી


Git Ame Gotyun Gotyun

Ame sut zaranane jagadyun,
Uchhinun git magyun,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame van vananan parananni dore,
Shodhyun fuloni fore,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame gotyun vasantani pankhe,
Ne vijalini ankhe,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame shodhyun sagarani chhole,
Vadalane hindole,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame gotyun kani senthini vate,
Lochanane ghate,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame kholyun shaishavane gale,
Ke neha-nami chale,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame joyun jyan swargaganga ghume,
Ne taralani lume,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ame joi valyan dish dishani bari,
Viraṭani atari,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.

Ure ansu pachhavade hichantun,
Ne sapanan sinchantun,
Ke git ame gotyun gotyun ne kyanya n jadyun.
(munbai, disembar 1934)

-Umashankar Joshi