ગોકુળ આવો ગિરધારી - Gokuḷ Avo Giradhārī - Lyrics

ગોકુળ આવો ગિરધારી

અષાઢ ઉચ્ચારમ્, મેઘ મલ્હારમ્, બની બહારમ્, જલધારમ્
દાદુર ડક્કારમ્, મયુર પુકારમ્, તડિતા તારમ્, વિસ્તારમ્
ના લહી સંભારમ્, પ્યારો અપારમ્, નંદકુમારમ્ નિરખ્યારી
કહે રાધે પ્યારી, હું બલિહારી, ગોકુળ આવો ગિરધારી

શ્રાવણ જલ બરસે, સુંદર સરસેં, બાદલ બરસે, અંબરસેં
તરુવર વિરિવરસે, લતા લહરસે, નદિયાં પરસે, સાગરસેં
દંપતી દુઃખ દરસે, સેજ સમરસેં, લગત જહરસેં, દુઃખકારી
કહે રાધે પ્યારી, હું બલિહારી, ગોકુળ આવો ગિરધારી

ભાદ્રવટ ભરિયા, ગિરિવર હરિયા, પ્રેમ પ્રસરિયા, તન તરિયા
મથુરામેં ગરિયા, ફેરન ફરિયા, કુબજા વરિયા, વસ કરિયાં
વ્રજરાજ વિસરિયા, કાજન સરિયા, મન નહિ ઠરિયા, હું હારી
કહે રાધે પ્યારી, હું બલિહારી, ગોકુળ આવો ગિરધારી

આસો મહિનારી, આસ વધારી, દન દશરારી, દરશારી
નવનિધિ નિહારી, ચઢી અટારી, વાટ સંભારી, મથુરારી
ભ્રખુભાન દુલારી, કહત પુકારી, તમે થીયારી તકરારી
કહે રાધે પ્યારી, હું બલિહારી, ગોકુળ આવો ગિરધારી


Gokuḷ Avo Giradhārī

Aṣhāḍh uchchāram, megh malhāram, banī bahāram, jaladhāram
Dādur ḍakkāram, mayur pukāram, taḍitā tāram, vistāram
Nā lahī sanbhāram, pyāro apāram, nandakumāram nirakhyārī
Kahe rādhe pyārī, hun balihārī, gokuḷ āvo giradhārī

Shrāvaṇ jal barase, sundar sarasen, bādal barase, anbarasen
Taruvar virivarase, latā laharase, nadiyān parase, sāgarasen
Danpatī duahkha darase, sej samarasen, lagat jaharasen, duahkhakārī
Kahe rādhe pyārī, hun balihārī, gokuḷ āvo giradhārī

Bhādravaṭ bhariyā, girivar hariyā, prem prasariyā, tan tariyā
Mathurāmen gariyā, feran fariyā, kubajā variyā, vas kariyān
Vrajarāj visariyā, kājan sariyā, man nahi ṭhariyā, hun hārī
Kahe rādhe pyārī, hun balihārī, gokuḷ āvo giradhārī

Āso mahinārī, ās vadhārī, dan dasharārī, darashārī
Navanidhi nihārī, chaḍhī aṭārī, vāṭ sanbhārī, mathurārī
Bhrakhubhān dulārī, kahat pukārī, tame thīyārī takarārī
Kahe rādhe pyārī, hun balihārī, gokuḷ āvo giradhārī

Source: Mavjibhai