ગોમડાનાં માણુહ - Gomadanan Manuha - Gujarati

ગોમડાનાં માણુહ

ગોમડાનાં… ગોમડાનાં માણુહ છૈયે
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

ગોમડાનાં માણુહ છૈયે
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

ભેળા મળીને અમે રહીએ
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

ભેળા મળીને અમે રહીએ
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

ઓ…
શ્હેરના માણુહ તો ખટપટ કરતાં, ખટપટ કરતાં
ખટપટ કરતાં ને રાત દિ લડતાં, રાત દિ લડતાં

અમે ગોળો ન કોઈને કહીએ
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

નાની નાની વાતુંમાં અમે નવ બાઝીએ
નાની નાની વાતુંમાં અમે નવ બાઝીએ
બીજાનું હખ જોઈ અમે નવ દાઝીએ
બીજાનું હખ જોઈ અમે નવ દાઝીએ

ઓ… મેઠું બોલીને અમે રહીએ
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે
ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

મોટી મોટી અમે વાતો ન કરીએ રામ રાખે તેમ રહીએ
મોટી મોટી અમે વાતો ન કરીએ રામ રાખે તેમ રહીએ
મારો વાલો રાખે તેમ રહીએ

પાડોશીના દખમાં ભેળાં પાડોશીના દખમાં ભેળાં
ભૂખ્યાને રોટલો દઈએ અમે શાક ને રોટલો ખૈએ
ઓ ભાઈ અમે, ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે

ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે
ઓ ભાઈ અમે ગોમડાનાં માણુહ છૈયે


गोमडानां माणुह

गोमडानां… गोमडानां माणुह छैये
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

गोमडानां माणुह छैये
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

भेळा मळीने अमे रहीए
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

भेळा मळीने अमे रहीए
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

ओ…
श्हेरना माणुह तो खटपट करतां, खटपट करतां
खटपट करतां ने रात दि लडतां, रात दि लडतां

अमे गोळो न कोईने कहीए
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

नानी नानी वातुंमां अमे नव बाझीए
नानी नानी वातुंमां अमे नव बाझीए
बीजानुं हख जोई अमे नव दाझीए
बीजानुं हख जोई अमे नव दाझीए

ओ… मेठुं बोलीने अमे रहीए
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये
ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

मोटी मोटी अमे वातो न करीए राम राखे तेम रहीए
मोटी मोटी अमे वातो न करीए राम राखे तेम रहीए
मारो वालो राखे तेम रहीए

पाडोशीना दखमां भेळां पाडोशीना दखमां भेळां
भूख्याने रोटलो दईए अमे शाक ने रोटलो खैए
ओ भाई अमे, ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये

ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये
ओ भाई अमे गोमडानां माणुह छैये


Gomadanan Manuha

Gomadanan… Gomadanan manuh chhaiye
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye

Gomadanan manuh chhaiye
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye

Bhela maline ame rahie
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye

Bhela maline ame rahie
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye

O…
Shherana manuh to khatapat karatan, khatapat karatan
Khatapat karatan ne rat di ladatan, rat di ladatan

Ame golo n koine kahie
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye

Nani nani vatunman ame nav bazie
Nani nani vatunman ame nav bazie
Bijanun hakh joi ame nav dazie
Bijanun hakh joi ame nav dazie

O… Methun boline ame rahie
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye
O bhai ame gomadanan manuh chhaiye

Moti moti ame vato n karie ram rakhe tem rahie
Moti moti ame vato n karie ram rakhe tem rahie
Maro valo rakhe tem rahie

Padoshina dakhaman bhelan padoshina dakhaman bhelan
Bhukhyane rotalo daie ame shak ne rotalo khaie
O bhai ame, o bhai ame gomadanan manuh chhaiye

O bhai ame gomadanan manuh chhaiye
O bhai ame gomadanan manuh chhaiye


Gomaḍānān māṇuha

Gomaḍānān… Gomaḍānān māṇuh chhaiye
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

Gomaḍānān māṇuh chhaiye
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

Bheḷā maḷīne ame rahīe
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

Bheḷā maḷīne ame rahīe
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

O…
Shheranā māṇuh to khaṭapaṭ karatān, khaṭapaṭ karatān
Khaṭapaṭ karatān ne rāt di laḍatān, rāt di laḍatān

Ame goḷo n koīne kahīe
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

Nānī nānī vātunmān ame nav bāzīe
Nānī nānī vātunmān ame nav bāzīe
Bījānun hakh joī ame nav dāzīe
Bījānun hakh joī ame nav dāzīe

O… Meṭhun bolīne ame rahīe
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye
O bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

Moṭī moṭī ame vāto n karīe rām rākhe tem rahīe
Moṭī moṭī ame vāto n karīe rām rākhe tem rahīe
Māro vālo rākhe tem rahīe

Pāḍoshīnā dakhamān bheḷān pāḍoshīnā dakhamān bheḷān
Bhūkhyāne roṭalo daīe ame shāk ne roṭalo khaie
O bhāī ame, o bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye

O bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye
O bhāī ame gomaḍānān māṇuh chhaiye


Source : સ્વરઃ મુકેશ