ગોરી તમે હળવે હળવે - Gori Tame Halave Halave - Gujarati

ગોરી તમે હળવે હળવે

ગોરી તમે હળવે હળવે હાલો કે
રૂપ વેરાઈ જશે કે રૂપ વેરાઈ જશે!

ગોરા તમે નયનો નીચા ઢાળો કે
મન વિંધાઈ જશે કે મન વિંધાઈ જશે!

લોચનને લોચન મળતાં કાં
મન ભોળું ભરમાઈ જશે
હળવે હળવે હાલો કે રૂપ વેરાઈ જશે!

ગોરા તમે નયનો નીચા ઢાળો કે
મન વિંધાઈ જશે કે મન વિંધાઈ જશે!

હું તો લજામણી વેલ
જરી છેટા રહેજો છેલ
રૂપ રિસાઈ જશે
નયનો નીચા ઢાળો કે
મન વિંધાઈ જશે કે મન વિંધાઈ જશે!

ફૂલ વેણીનું કંકુ કાજળ
લહેરાતું ઘૂંઘટનું વાદળ
સપનામાં સચવાઈ જશે
હળવે હળવે હાલો કે રૂપ વેરાઈ જશે!

ગોરા તમે નયનો નીચા ઢાળો કે
મન વિંધાઈ જશે કે મન વિંધાઈ જશે!

હું તો કમળની જેમ
જ્યાં ભમરો હોય ત્યાં ફૂલ
પાંખ બિડાઈ જશે
નયનો નીચા ઢાળો કે
મન વિંધાઈ જશે કે મન વિંધાઈ જશે!
હળવે હળવે હાલો કે રૂપ વેરાઈ જશે!


गोरी तमे हळवे हळवे

गोरी तमे हळवे हळवे हालो के
रूप वेराई जशे के रूप वेराई जशे!

गोरा तमे नयनो नीचा ढाळो के
मन विंधाई जशे के मन विंधाई जशे!

लोचनने लोचन मळतां कां
मन भोळुं भरमाई जशे
हळवे हळवे हालो के रूप वेराई जशे!

गोरा तमे नयनो नीचा ढाळो के
मन विंधाई जशे के मन विंधाई जशे!

हुं तो लजामणी वेल
जरी छेटा रहेजो छेल
रूप रिसाई जशे
नयनो नीचा ढाळो के
मन विंधाई जशे के मन विंधाई जशे!

फूल वेणीनुं कंकु काजळ
लहेरातुं घूंघटनुं वादळ
सपनामां सचवाई जशे
हळवे हळवे हालो के रूप वेराई जशे!

गोरा तमे नयनो नीचा ढाळो के
मन विंधाई जशे के मन विंधाई जशे!

हुं तो कमळनी जेम
ज्यां भमरो होय त्यां फूल
पांख बिडाई जशे
नयनो नीचा ढाळो के
मन विंधाई जशे के मन विंधाई जशे!
हळवे हळवे हालो के रूप वेराई जशे!


Gori Tame Halave Halave

Gori tame halave halave halo ke
Rup verai jashe ke rup verai jashe!

Gora tame nayano nicha dhalo ke
Man vindhai jashe ke man vindhai jashe!

Lochanane lochan malatan kan
Man bholun bharamai jashe
Halave halave halo ke rup verai jashe!

Gora tame nayano nicha dhalo ke
Man vindhai jashe ke man vindhai jashe!

Hun to lajamani vela
Jari chheta rahejo chhela
Rup risai jashe
Nayano nicha dhalo ke
Man vindhai jashe ke man vindhai jashe!

Ful veninun kanku kajala
Laheratun ghunghatanun vadala
Sapanaman sachavai jashe
Halave halave halo ke rup verai jashe!

Gora tame nayano nicha dhalo ke
Man vindhai jashe ke man vindhai jashe!

Hun to kamalani jema
Jyan bhamaro hoya tyan fula
Pankh bidai jashe
Nayano nicha dhalo ke
Man vindhai jashe ke man vindhai jashe! Halave halave halo ke rup verai jashe!


Gorī tame haḷave haḷave

Gorī tame haḷave haḷave hālo ke
Rūp verāī jashe ke rūp verāī jashe!

Gorā tame nayano nīchā ḍhāḷo ke
Man vindhāī jashe ke man vindhāī jashe!

Lochanane lochan maḷatān kān
Man bhoḷun bharamāī jashe
Haḷave haḷave hālo ke rūp verāī jashe!

Gorā tame nayano nīchā ḍhāḷo ke
Man vindhāī jashe ke man vindhāī jashe!

Hun to lajāmaṇī vela
Jarī chheṭā rahejo chhela
Rūp risāī jashe
Nayano nīchā ḍhāḷo ke
Man vindhāī jashe ke man vindhāī jashe!

Fūl veṇīnun kanku kājaḷa
Laherātun ghūnghaṭanun vādaḷa
Sapanāmān sachavāī jashe
Haḷave haḷave hālo ke rūp verāī jashe!

Gorā tame nayano nīchā ḍhāḷo ke
Man vindhāī jashe ke man vindhāī jashe!

Hun to kamaḷanī jema
Jyān bhamaro hoya tyān fūla
Pānkh biḍāī jashe
Nayano nīchā ḍhāḷo ke
Man vindhāī jashe ke man vindhāī jashe! Haḷave haḷave hālo ke rūp verāī jashe!


Source : સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર, આશા ભોસલે અને સાથીઓ
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ નંદનવન (૧૯૬૧)