ગોતણ્યે ચડીશ મા ગોવિંદની - Gotanye Chadish Ma Govindani - Gujarati

ગોતણ્યે ચડીશ મા ગોવિંદની

ગોતણ્યે ચડીશ મા ગોવિંદની તું, ગોવિંદ ગોત્યા નહીં જડે
માંડ્યા હશે જો મેળાપ તારા મોહન આવી એની મેળે જડે
ગોવિંદ આવી એની મેળે જડે

નથી આંધળા, નથી બહેરા, સાદ સૌના મુંગા સાંભળે
ઘડી પળની ભક્તિમાં તારું મન ચડ્યું કેમ ચાકડે?
ભાઈ, મન ચડ્યું કેમ ચાકડે?

રામને કાજે રખડવા કરતા બેસી જાને તું એક જ સ્થળે
નીતિ છોડીશ નહિ હે નકબંકડા, વિપતવાદળ આવી પડે
ભાઈ, વિપતવાદળ આવી પડે

ઝેરના પ્યાલા જીરવી જાજે, જ્ઞાન ઉતારી લેજે ગળે
પ્રેમરસના પૂર પ્રગટે, તારી પુનાઈના બળે
ભાઈ, તારી પુનાઈના બળે

લાલગર ચરણે બોલ્યા ખુમાણસંગ, ખેતર ખેડો પ્રેમભક્તિ વડે
વાવેલાં બીજને આવી સંભાળશે, વાલો મારો એ ખરે વખતે
ભાઈ, વાલો મારો એ ખરે વખતે


गोतण्ये चडीश मा गोविंदनी

गोतण्ये चडीश मा गोविंदनी तुं, गोविंद गोत्या नहीं जडे
मांड्या हशे जो मेळाप तारा मोहन आवी एनी मेळे जडे
गोविंद आवी एनी मेळे जडे

नथी आंधळा, नथी बहेरा, साद सौना मुंगा सांभळे
घडी पळनी भक्तिमां तारुं मन चड्युं केम चाकडे?
भाई, मन चड्युं केम चाकडे?

रामने काजे रखडवा करता बेसी जाने तुं एक ज स्थळे
नीति छोडीश नहि हे नकबंकडा, विपतवादळ आवी पडे
भाई, विपतवादळ आवी पडे

झेरना प्याला जीरवी जाजे, ज्ञान उतारी लेजे गळे
प्रेमरसना पूर प्रगटे, तारी पुनाईना बळे
भाई, तारी पुनाईना बळे

लालगर चरणे बोल्या खुमाणसंग, खेतर खेडो प्रेमभक्ति वडे
वावेलां बीजने आवी संभाळशे, वालो मारो ए खरे वखते
भाई, वालो मारो ए खरे वखते


Gotanye Chadish Ma Govindani

Gotanye chadish ma govindani tun, govinda gotya nahin jade
Mandya hashe jo melap tara mohan avi eni mele jade
govinda avi eni mele jade

Nathi andhala, nathi bahera, sad sauna munga sanbhale
Ghadi palani bhaktiman tarun man chadyun kem chakade?
bhai, man chadyun kem chakade?

Ramane kaje rakhadava karata besi jane tun ek j sthale
Niti chhodish nahi he nakabankada, vipatavadal avi pade
bhai, vipatavadal avi pade

Zerana pyala jiravi jaje, jnyan utari leje gale
Premarasana pur pragate, tari punaina bale
bhai, tari punaina bale

Lalagar charane bolya khumanasanga, khetar khedo premabhakti vade
Vavelan bijane avi sanbhalashe, valo maro e khare vakhate
bhai, valo maro e khare vakhate


Gotaṇye chaḍīsh mā govindanī

Gotaṇye chaḍīsh mā govindanī tun, govinda gotyā nahīn jaḍe
Mānḍyā hashe jo meḷāp tārā mohan āvī enī meḷe jaḍe
govinda āvī enī meḷe jaḍe

Nathī āndhaḷā, nathī baherā, sād saunā mungā sānbhaḷe
Ghaḍī paḷanī bhaktimān tārun man chaḍyun kem chākaḍe?
bhāī, man chaḍyun kem chākaḍe?

Rāmane kāje rakhaḍavā karatā besī jāne tun ek j sthaḷe
Nīti chhoḍīsh nahi he nakabankaḍā, vipatavādaḷ āvī paḍe
bhāī, vipatavādaḷ āvī paḍe

Zeranā pyālā jīravī jāje, jnyān utārī leje gaḷe
Premarasanā pūr pragaṭe, tārī punāīnā baḷe
bhāī, tārī punāīnā baḷe

Lālagar charaṇe bolyā khumāṇasanga, khetar kheḍo premabhakti vaḍe
Vāvelān bījane āvī sanbhāḷashe, vālo māro e khare vakhate
bhāī, vālo māro e khare vakhate


Source : ખુમાણસંગ