હા, આ ઘર છે! - Ha, a Ghar Chhe! - Lyrics

હા, આ ઘર છે!

હા, આ ઘર છે.
ના ફક્ત આ ઈંટ-પત્થરનું ચણતર છે,
ધબકતું ખરેખર એમાં માનવ-જીવતર છે,
થતું એમાં સંસ્કાર-સંસ્કૃતિનું ઘડતર છે,
રાજી થઈને સાથે રહેતો અહીં ઈશ્વર છે.
હા, આ ઘર છે.

અહીં મતભેદ હોવા છતાં સૌ એક છે,
અલગ અલગ પ્રવૃતિ સૌની પણ નેક છે,
‘કુળ પરંપરા સાચવશું’ એ અડગ ટેક છે,
‘હું નહિ પણ આપણે’ આ સમજણની અસર છે.
હા, આ ઘર છે.

માન મર્યાદા સૌના ખરેખર જળવાય છે બહુ,
છતાં ખબર ન પડે કે આમાં કોણ દીકરી? કોણ વહુ?
ભોજન ને ભજન ભાવથી સાથે મળી કરે સહુ,
અતિથિનો થતો અહીં ખૂબ અદકેરો આદર છે.
હા, આ ઘર છે.

-ડૉ. નટુભાઈ પ્ર. પંડ્યા


Ha, a Ghar Chhe!

Ha, a ghar chhe. N fakṭa a inṭa-pattharanun chanatar chhe,
Dhabakatun kharekhar eman manava-jivatar chhe,
Thatun eman sanskara-sanskrutinun ghadatar chhe,
Raji thaine sathe raheto ahin ishvar chhe. Ha, a ghar chhe.

Ahin matabhed hov chhatan sau ek chhe,
Alag alag pravruti sauni pan nek chhe,
‘kul paranpar sachavashun’ e adag tek chhe,
‘hun nahi pan apane’ a samajanani asar chhe. Ha, a ghar chhe.

Man maryad saun kharekhar jalavaya chhe bahu,
Chhatan khabar n pade ke aman kon dikari? Kon vahu? Bhojan ne bhajan bhavathi sathe mali kare sahu,
Atithino thato ahin khub adakero adar chhe. Ha, a ghar chhe.

-Do. Natubhai Pra. Pandya