હૈયાની ઠકરાત - Haiyani Thakarata - Gujarati

હૈયાની ઠકરાત

દૂધે ધોઈ ચાંદની, ચાંદનીએ ધોઈ રાત,
એવામાં જો મળે તો વ્હાલમ, માંડુ રે એક વાત.

અડધું પિંજર હેમ મઢ્યું ને અડધું રૂપે સહોય,
એમાં બે અલબેલાં પંખી, અલગ રહીને રોય.
વાત સમજ તો વ્હાલમ,
ચાંદ-સૂરજની દઉં સોગાત.

વનવગડે એક વાટ ને વાટે ઊગ્યાં રાન ગુલાબ,
વણચૂંટ્યે વીણી લેવાની મળી છે અમને છાબ.
ભેદ સમજ તો તને વસાવું,
કીકીમાં રળિયાત.

મગથી ઝીણાં મરી, ઓ વ્હાલમ, સૌથી ઝીણી રાઈ,
એથી નાજુક ચીજ, નરી આંખે જે ના દેખાઈ;
દાખવ તો ઓ પિયુ!
તને દઉં હૈયાની ઠકરાત.


हैयानी ठकरात

दूधे धोई चांदनी, चांदनीए धोई रात,
एवामां जो मळे तो व्हालम, मांडु रे एक वात.

अडधुं पिंजर हेम मढ्युं ने अडधुं रूपे सहोय,
एमां बे अलबेलां पंखी, अलग रहीने रोय.
वात समज तो व्हालम,
चांद-सूरजनी दउं सोगात.

वनवगडे एक वाट ने वाटे ऊग्यां रान गुलाब,
वणचूंट्ये वीणी लेवानी मळी छे अमने छाब.
भेद समज तो तने वसावुं,
कीकीमां रळियात.

मगथी झीणां मरी, ओ व्हालम, सौथी झीणी राई,
एथी नाजुक चीज, नरी आंखे जे ना देखाई;
दाखव तो ओ पियु!
तने दउं हैयानी ठकरात.


Haiyani Thakarata

Dudhe dhoi chandani, chandanie dhoi rata,
Evaman jo male to vhalama, mandu re ek vata.

Adadhun pinjar hem madhyun ne adadhun rupe sahoya,
Eman be alabelan pankhi, alag rahine roya. Vat samaj to vhalama,
Chanda-surajani daun sogata.

Vanavagade ek vat ne vate ugyan ran gulaba,
Vanachuntye vini levani mali chhe amane chhaba. Bhed samaj to tane vasavun,
Kikiman raliyata.

Magathi zinan mari, o vhalama, sauthi zini rai,
Ethi najuk chija, nari ankhe je na dekhai;
Dakhav to o piyu! Tane daun haiyani thakarata.


Haiyānī ṭhakarāta

Dūdhe dhoī chāndanī, chāndanīe dhoī rāta,
Evāmān jo maḷe to vhālama, mānḍu re ek vāta.

Aḍadhun pinjar hem maḍhyun ne aḍadhun rūpe sahoya,
Emān be alabelān pankhī, alag rahīne roya. Vāt samaj to vhālama,
Chānda-sūrajanī daun sogāta.

Vanavagaḍe ek vāṭ ne vāṭe ūgyān rān gulāba,
Vaṇachūnṭye vīṇī levānī maḷī chhe amane chhāba. Bhed samaj to tane vasāvun,
Kīkīmān raḷiyāta.

Magathī zīṇān marī, o vhālama, sauthī zīṇī rāī,
Ethī nājuk chīja, narī ānkhe je nā dekhāī;
Dākhav to o piyu! Tane daun haiyānī ṭhakarāta.


Source : હરીન્દ્ર દવે