હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે - Halo Galudan Ramadav Ji Re - Lyrics

હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

કાળુડી કૂતરીને આવ્યાં ગલૂડિયાં
ચાર કાબરાં ને ચાર ભૂરિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

માડીને પેટ પડી ચસ ચસ ધાવે
વેલે ચોંટ્યાં જેમ તૂરિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

માતાને માથડે ચડતાં ને ચાટતાં
જોગણનાં જાણે લટૂરિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

રાતાં માતાં ને રોમે રોમે સુંવાળાં
હોય મીઠાં ગાલ મસૂરિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

બાને વા’લાં છે જેમ વીરો ને બેની
કાળવીને વા’લાં કુરકરિયાં જી રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

મોટા થાશે ને મારી શેરી સાચવશે
જાગશે રાતે બા’દુરિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

ટીપૂડો દીપૂડો ડુંગરડે ઘૂમશે
ગોધેન ભેળા વોળાવિયા રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

મોતિયો ને માનિયો ઝોકે રોકાશે
વાછરું ને પાડરું ભળાવિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

ડાઘિયો ડૂઘિયો ખેતરમાં જાશે
વાંહે રે’શે બે રખોલિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

કાળિયો ને લાળિયો પાદર પસાયતા
બાઉ બાઉ આલબેલ બોલિયા રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

ગોળ-ઘી-લોટના શીરા બનાવિયાં
કાળવીનાં પેટડાં પૂરિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

પેટ ભરીને માડી બાળક ધવરાવે
ધાવીને પોઢે ટીપૂડિયાં રે
હાલો ગલૂડાં રમાડવા જી રે

-ઝવેરચંદ મેઘાણી


Halo Galudan Ramadav Ji Re

Kaludi kutarine avyan galudiyan
Char kabaran ne char bhuriyan re
Halo galudan ramadav ji re

Madine pet padi chas chas dhave
Vele chontyan jem turiyan re
Halo galudan ramadav ji re

Matane mathade chadatan ne chaṭatan
Jogananan jane laturiyan re
Halo galudan ramadav ji re

Ratan matan ne rome rome sunvalan
Hoya mithan gal masuriyan re
Halo galudan ramadav ji re

Bane va’lan chhe jem viro ne beni
Kalavine va’lan kurakariyan ji re
Halo galudan ramadav ji re

Mot thashe ne mari sheri sachavashe
Jagashe rate ba’duriyan re
Halo galudan ramadav ji re

Tipudo dipudo dungarade ghumashe
Godhen bhel volaviya re
Halo galudan ramadav ji re

Motiyo ne maniyo zoke rokashe
Vachharun ne padarun bhalaviyan re
Halo galudan ramadav ji re

Daghiyo dughiyo khetaraman jashe
Vanhe re’she be rakholiyan re
Halo galudan ramadav ji re

Kaliyo ne laliyo padar pasayata
Bau bau alabel boliya re
Halo galudan ramadav ji re

Gola-ghi-loṭan shir banaviyan
Kalavinan peṭadan puriyan re
Halo galudan ramadav ji re

Pet bharine madi balak dhavarave
Dhavine podhe tipudiyan re
Halo galudan ramadav ji re

-zaverachanda meghani

Source: Mavjibhai