હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો - Hambo Hambo Vinchhūḍo - Lyrics

હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

અરરર માડી રે! છાણાં વીણવા ગઈ’તી રે
મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

મને ટચલીએ ટચકાવ્યો રે વિંછૂડો
મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

મારા સસરાજીને તેડાવો રે
મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

મારા જેઠજીને તેડાવો રે
મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

મારા પરણ્યાને તેડાવો રે
મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો

વિંછૂડાના ઝેર ઉતરાવો રે
મા વિંછૂડો, હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો


Hambo Hambo Vinchhūḍo

Ararar māḍī re! Chhāṇān vīṇavā gaī’tī re
mā vinchhūḍo, hambo hambo vinchhūḍo

Mane ṭachalīe ṭachakāvyo re vinchhūḍo
mā vinchhūḍo, hambo hambo vinchhūḍo

Mārā sasarājīne teḍāvo re
mā vinchhūḍo, hambo hambo vinchhūḍo

Mārā jeṭhajīne teḍāvo re
mā vinchhūḍo, hambo hambo vinchhūḍo

Mārā paraṇyāne teḍāvo re
mā vinchhūḍo, hambo hambo vinchhūḍo

Vinchhūḍānā zer utarāvo re
mā vinchhūḍo, hambo hambo vinchhūḍo

Source: Mavjibhai