હાં રે હરિ વસે - Han Re Hari Vase - Gujarati

હાં રે હરિ વસે

હાં રે હરિ વસે હરિના જનમાં
હાં રે તમે શું કરશો જઈ વનમાં

ભેખ ધરીને તમે શીદ ભટકો છો?
પ્રભુ નથી વન કે અરણ્યમાં

તમે કાશી જાઓ ગંગાજી નાઓ
પ્રભુ નથી પાણી કે પવનમાં

જોગ કરો ને ભલે જગન કરાવો
પ્રભુ નથી હોમ હવનમાં

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર
હરિ વસે છે હરિજનમાં


हां रे हरि वसे

हां रे हरि वसे हरिना जनमां
हां रे तमे शुं करशो जई वनमां

भेख धरीने तमे शीद भटको छो?
प्रभु नथी वन के अरण्यमां

तमे काशी जाओ गंगाजी नाओ
प्रभु नथी पाणी के पवनमां

जोग करो ने भले जगन करावो
प्रभु नथी होम हवनमां

बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर
हरि वसे छे हरिजनमां


Han Re Hari Vase

Han re hari vase harina janaman
Han re tame shun karasho jai vanaman

Bhekh dharine tame shid bhatako chho? Prabhu nathi van ke aranyaman

Tame kashi jao gangaji nao
Prabhu nathi pani ke pavanaman

Jog karo ne bhale jagan karavo
Prabhu nathi hom havanaman

Bai miran kahe prabhu giradhar nagara
Hari vase chhe harijanaman


Hān re hari vase

Hān re hari vase harinā janamān
Hān re tame shun karasho jaī vanamān

Bhekh dharīne tame shīd bhaṭako chho? Prabhu nathī van ke araṇyamān

Tame kāshī jāo gangājī nāo
Prabhu nathī pāṇī ke pavanamān

Jog karo ne bhale jagan karāvo
Prabhu nathī hom havanamān

Bāī mīrān kahe prabhu giradhar nāgara
Hari vase chhe harijanamān


Source : મીરાંબાઈ