હરિ હળવે હળવે હંકારે - Hari Halave Halave Hankare - Gujarati

હરિ હળવે હળવે હંકારે

હરિ હળવે હળવે હંકારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે
મારું ગાડું ભરેલ ભારે

     મેં તો લગામ દીધી હાથ હરિને
     હરિ ચાહે તો પાર ઉતારે

     હરિ હળવે હળવે હંકારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે
     મારું ગાડું ભરેલ ભારે

     ભાઈ રે, ભાઈ રે, ભાઈ રે, ભાઈ રે

     કાયાની કોઠીમાં બૂરાં કરતૂક ઠાંસ ભરેલા છે
     ને કોઈની આંતરડી બાળે એવા
     અવગુણ ઉર ઊભરેલાં છે
     કંઈ કંકર, કંઈ કુસુમ-કાંટા ને
     તને કેટલું પાર ઉતારે

     હરિ હળવે હળવે હંકારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે
     મારું ગાડું ભરેલ ભારે

     ભાઈ રે, ભાઈ રે, ભાઈ રે, ભાઈ રે

     દેવની ડેલી દૂર નથી, કઈ કરણી કરેલ કહી દે
     ને વધ્યું ઘટ્યું કંઈ પુણ્ય હોય તો
     પંડને કાજે  દઈ દે
     સતનામ જેવી કોઈ મૂડી નથી
     કે જે આવે હારે હારે

     હરિ હળવે હળવે હંકારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે
     મારું ગાડું ભરેલ ભારે

     મેં તો લગામ દીધી હાથ હરિને
     હરિ ચાહે તો પાર ઉતારે

     હરિ હળવે હળવે હંકારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે
     મારું ગાડું ભરેલ ભારે

हरि हळवे हळवे हंकारे

हरि हळवे हळवे हंकारे, मारुं गाडुं भरेल भारे
मारुं गाडुं भरेल भारे

     में तो लगाम दीधी हाथ हरिने
     हरि चाहे तो पार उतारे

     हरि हळवे हळवे हंकारे, मारुं गाडुं भरेल भारे
     मारुं गाडुं भरेल भारे

     भाई रे, भाई रे, भाई रे, भाई रे

     कायानी कोठीमां बूरां करतूक ठांस भरेला छे
     ने कोईनी आंतरडी बाळे एवा
     अवगुण उर ऊभरेलां छे
     कंई कंकर, कंई कुसुम-कांटा ने
     तने केटलुं पार उतारे

     हरि हळवे हळवे हंकारे, मारुं गाडुं भरेल भारे
     मारुं गाडुं भरेल भारे

     भाई रे, भाई रे, भाई रे, भाई रे

     देवनी डेली दूर नथी, कई करणी करेल कही दे
     ने वध्युं घट्युं कंई पुण्य होय तो
     पंडने काजे  दई दे
     सतनाम जेवी कोई मूडी नथी
     के जे आवे हारे हारे

     हरि हळवे हळवे हंकारे, मारुं गाडुं भरेल भारे
     मारुं गाडुं भरेल भारे

     में तो लगाम दीधी हाथ हरिने
     हरि चाहे तो पार उतारे

     हरि हळवे हळवे हंकारे, मारुं गाडुं भरेल भारे
     मारुं गाडुं भरेल भारे

Hari Halave Halave Hankare

Hari halave halave hankare, marun gadun bharel bhare
marun gadun bharel bhare

     men to lagam didhi hath harine
     hari chahe to par utare

     hari halave halave hankare, marun gadun bharel bhare
     marun gadun bharel bhare

     bhai re, bhai re, bhai re, bhai re

     kayani kothiman buran karatuk thansa bharela chhe
     ne koini antaradi bale eva
     avagun ur ubharelan chhe
     kani kankara, kani kusuma-kanta ne
     tane ketalun par utare

     hari halave halave hankare, marun gadun bharel bhare
     marun gadun bharel bhare

     bhai re, bhai re, bhai re, bhai re

     devani deli dur nathi, kai karani karel kahi de
     ne vadhyun ghatyun kani punya hoya to
     pandane kaje  dai de
     satanam jevi koi mudi nathi
     ke je ave hare hare

     hari halave halave hankare, marun gadun bharel bhare
     marun gadun bharel bhare

     men to lagam didhi hath harine
     hari chahe to par utare

     hari halave halave hankare, marun gadun bharel bhare
     marun gadun bharel bhare

Hari haḷave haḷave hankāre

Hari haḷave haḷave hankāre, mārun gāḍun bharel bhāre
mārun gāḍun bharel bhāre

     men to lagām dīdhī hāth harine
     hari chāhe to pār utāre

     hari haḷave haḷave hankāre, mārun gāḍun bharel bhāre
     mārun gāḍun bharel bhāre

     bhāī re, bhāī re, bhāī re, bhāī re

     kāyānī koṭhīmān būrān karatūk ṭhānsa bharelā chhe
     ne koīnī āntaraḍī bāḷe evā
     avaguṇ ur ūbharelān chhe
     kanī kankara, kanī kusuma-kānṭā ne
     tane keṭalun pār utāre

     hari haḷave haḷave hankāre, mārun gāḍun bharel bhāre
     mārun gāḍun bharel bhāre

     bhāī re, bhāī re, bhāī re, bhāī re

     devanī ḍelī dūr nathī, kaī karaṇī karel kahī de
     ne vadhyun ghaṭyun kanī puṇya hoya to
     panḍane kāje  daī de
     satanām jevī koī mūḍī nathī
     ke je āve hāre hāre

     hari haḷave haḷave hankāre, mārun gāḍun bharel bhāre
     mārun gāḍun bharel bhāre

     men to lagām dīdhī hāth harine
     hari chāhe to pār utāre

     hari haḷave haḷave hankāre, mārun gāḍun bharel bhāre
     mārun gāḍun bharel bhāre

Source : સ્વર: મુકેશ
ગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય અને ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ લીલુડી ધરતી (૧૯૬૮)