હરિ મારે હાથે છે - Hari Mare Hathe Chhe - Gujarati

હરિ મારે હાથે છે

હરિ મારે હાથે છે દોરો અને ચામ
પણ મારે રચવાં છે શાલિગરામ

મારી ખાલની રે તારી
મોજડી બનાવું વાલા
મોજડી બનાવું વાલા
એ જી તારાં પગમાં પેરાવું મારા શ્યામ
કે મારે રચવાં છે શાલિગરામ

શેષના ઓશિંગણવાળા
થાજે ના સૂગાળવો
થાજે ના સૂગાળવો
એ જી પ્રભુ ધૂળથી ભર્યાં છે મારા ધામ
કે મારે રચવાં છે શાલિગરામ

સોનાના સિંઘાસણવાળા
હે ગરુડગામી, હે ગરુડગામી
એ જી ઘરને ઓટલે બિરાજો ઘનશ્યામ
કે મારે રચવાં છે શાલિગરામ


हरि मारे हाथे छे

हरि मारे हाथे छे दोरो अने चाम
पण मारे रचवां छे शालिगराम

मारी खालनी रे तारी
मोजडी बनावुं वाला
मोजडी बनावुं वाला
ए जी तारां पगमां पेरावुं मारा श्याम
के मारे रचवां छे शालिगराम

शेषना ओशिंगणवाळा
थाजे ना सूगाळवो
थाजे ना सूगाळवो
ए जी प्रभु धूळथी भर्यां छे मारा धाम
के मारे रचवां छे शालिगराम

सोनाना सिंघासणवाळा
हे गरुडगामी, हे गरुडगामी
ए जी घरने ओटले बिराजो घनश्याम
के मारे रचवां छे शालिगराम


Hari Mare Hathe Chhe

Hari mare hathe chhe doro ane chama
Pan mare rachavan chhe shaligarama

Mari khalani re tari
Mojadi banavun vala
Mojadi banavun vala
E ji taran pagaman peravun mara shyama
Ke mare rachavan chhe shaligarama

Sheshana oshinganavala
Thaje na sugalavo
Thaje na sugalavo
E ji prabhu dhulathi bharyan chhe mara dhama
Ke mare rachavan chhe shaligarama

Sonana singhasanavala
He garudagami, he garudagami
E ji gharane otale birajo ghanashyama
Ke mare rachavan chhe shaligarama


Hari māre hāthe chhe

Hari māre hāthe chhe doro ane chāma
Paṇ māre rachavān chhe shāligarāma

Mārī khālanī re tārī
Mojaḍī banāvun vālā
Mojaḍī banāvun vālā
E jī tārān pagamān perāvun mārā shyāma
Ke māre rachavān chhe shāligarāma

Sheṣhanā oshingaṇavāḷā
Thāje nā sūgāḷavo
Thāje nā sūgāḷavo
E jī prabhu dhūḷathī bharyān chhe mārā dhāma
Ke māre rachavān chhe shāligarāma

Sonānā singhāsaṇavāḷā
He garuḍagāmī, he garuḍagāmī
E jī gharane oṭale birājo ghanashyāma
Ke māre rachavān chhe shāligarāma


Source : સ્વરઃ મુગટલાલ જોશી
રચનાઃ કવિ દાદ
સંગીતઃ સી. અર્જુન
ચિત્રપટઃ સંત રોહીદાસ (૧૯૮૨)