હરિ પ્રતિ પ્રતિહરિગીત - Hari Prati Pratiharigita - Gujarati

હરિ પ્રતિ પ્રતિહરિગીત

છોડો હરિ, મારી બાંય ન પકડો!
મગરનું જડબું અમને મુબારક, તમ જડબે ના જકડો!
છોડો હરિ મારી બાંય ના પકડો!

સીધા હતા તોય અમને ટોક્યા,
વહેતા હતા તે વચમાં રોક્યા,
લખચોરાશી માથે ઠોક્યા!
અખિલ કાપીને તમે હાથમાં આપ્યો ખાલી કકડો!

અમને અમારે હાલે છોડો
વચમાં કોઈ નાખો ના રોડો
છૂટ્યો છે હણહણતો ઘોડો
સમજી લો કે, તમારી સામે નીકળ્યો જીવ વઢકડો!

હવે અમારા બલથી લડીશું.
હવે ન કો ચુંગાલે પડશે
અમે ખુદ પછી અમને જડશું
હોય અમારો, સાવ સમૂળગો, ભલે યત્ન નાનકડો!
છોડો હરિ મારી બાંય ન પકડો.


हरि प्रति प्रतिहरिगीत

छोडो हरि, मारी बांय न पकडो!
मगरनुं जडबुं अमने मुबारक, तम जडबे ना जकडो!
छोडो हरि मारी बांय ना पकडो!

सीधा हता तोय अमने टोक्या,
वहेता हता ते वचमां रोक्या,
लखचोराशी माथे ठोक्या!
अखिल कापीने तमे हाथमां आप्यो खाली ककडो!

अमने अमारे हाले छोडो
वचमां कोई नाखो ना रोडो
छूट्यो छे हणहणतो घोडो
समजी लो के, तमारी सामे नीकळ्यो जीव वढकडो!

हवे अमारा बलथी लडीशुं.
हवे न को चुंगाले पडशे
अमे खुद पछी अमने जडशुं
होय अमारो, साव समूळगो, भले यत्न नानकडो!
छोडो हरि मारी बांय न पकडो.


Hari Prati Pratiharigita

Chhodo hari, mari banya n pakado! Magaranun jadabun amane mubaraka, tam jadabe na jakado! Chhodo hari mari banya na pakado!

Sidha hata toya amane tokya,
Vaheta hata te vachaman rokya,
Lakhachorashi mathe thokya! Akhil kapine tame hathaman apyo khali kakado!

Amane amare hale chhodo
Vachaman koi nakho na rodo
Chhutyo chhe hanahanato ghodo
Samaji lo ke, tamari same nikalyo jiv vadhakado!

Have amara balathi ladishun. Have n ko chungale padashe
Ame khud pachhi amane jadashun
Hoya amaro, sav samulago, bhale yatna nanakado! Chhodo hari mari banya n pakado.


Hari prati pratiharigīta

Chhoḍo hari, mārī bānya n pakaḍo! Magaranun jaḍabun amane mubāraka, tam jaḍabe nā jakaḍo! Chhoḍo hari mārī bānya nā pakaḍo!

Sīdhā hatā toya amane ṭokyā,
Vahetā hatā te vachamān rokyā,
Lakhachorāshī māthe ṭhokyā! Akhil kāpīne tame hāthamān āpyo khālī kakaḍo!

Amane amāre hāle chhoḍo
Vachamān koī nākho nā roḍo
Chhūṭyo chhe haṇahaṇato ghoḍo
Samajī lo ke, tamārī sāme nīkaḷyo jīv vaḍhakaḍo!

Have amārā balathī laḍīshun. Have n ko chungāle paḍashe
Ame khud pachhī amane jaḍashun
Hoya amāro, sāv samūḷago, bhale yatna nānakaḍo! Chhoḍo hari mārī bānya n pakaḍo.


Source : સુંદરમ્