હરિજન હોય તેણે હેત ઘણું રાખવું - Harijan Hoya Teṇe Het Ghaṇun Rākhavun - Lyrics

હરિજન હોય તેણે હેત ઘણું રાખવું

હરિજન હોય તેણે હેત ઘણું રાખવું,
નિજ નામ ગ્રાહી નિર્માન રહેવું;
ત્રિવિધના તાપ તે જાપ જરણા કરી,
પરહરિ પાપ રામનામ લેવું.

સૌને સરસ કહેવું, પોતાને નરસ થવું,
આપ આધિન થઈ દાન દેવું.
મન કરમ વચને કરી નિજ ધર્મ આદરી,
દાતા ભોક્તા હરિ એમ રહેવું.

અડગ નવ ડોલવું, અધિક નવ બોલવું,
ખોલવી ગૂજ તે પાત્ર ખોળી;
દીન વચન દાખવું, ગંભીર મતું રાખવું,
વિવેકીને વાત નવ કરવી પહોળી.

અનંત નામ ઉચ્ચારવું, તરવું ને તારવું,
રાખવી ભક્તિ તે રાંક દાવે,
ભક્ત ભોજો કહે ગુરુપરતાપથી
ત્રિવિધના તાપ ત્યાં નિકટ ના’વે.

- ભક્ત ભોજો


Harijan Hoya Teṇe Het Ghaṇun Rākhavun

Harijan hoya teṇe het ghaṇun rākhavun,
Nij nām grāhī nirmān rahevun;
Trividhanā tāp te jāp jaraṇā karī,
Parahari pāp rāmanām levun.

Saune saras kahevun, potāne naras thavun,
Āp ādhin thaī dān devun. Man karam vachane karī nij dharma ādarī,
Dātā bhoktā hari em rahevun.

Aḍag nav ḍolavun, adhik nav bolavun,
Kholavī gūj te pātra khoḷī;
Dīn vachan dākhavun, ganbhīr matun rākhavun,
Vivekīne vāt nav karavī pahoḷī.

Ananta nām uchchāravun, taravun ne tāravun,
Rākhavī bhakti te rānka dāve,
Bhakta bhojo kahe guruparatāpathī
Trividhanā tāp tyān nikaṭ nā’ve.

- bhakta bhojo