હસો ને હસાવો - Haso Ne Hasavo - Gujarati

હસો ને હસાવો

મજા જિંદગી છે હસો ને હસાવો,
પ્રણયગાનના સૂર ઉરથી વહાવો.
વહી જાય તો કાળ પાછો ન આવે,
લઈ લો ને જીવન તણો સર્વ લ્હાવો.

અનીતિ ને નીતિ છે જૂઠું બધુંયે,
બધાં બંધનો એહ દૂરે ફગાવો.
જુઓ આસપાસે ચમનમાંહીં ફૂલો,
ખીલ્યાં એવી ખૂશબોને અંતર જગાવો.

ભરી છે મજા કેવી કુદરત મહીં જો,
જિગર-બીન એવું તમેયે બજાવો.
ભૂલી જાઓ દુ:ખો ને દર્દો બધાંયે,
અને પ્રેમ-મસ્તીને અંતર જગાવો.

ડરો ના, ઓ દોસ્તો! જરા મોતથીયે,
અરે મોતને પણ હસીને હસાવો.


हसो ने हसावो

मजा जिंदगी छे हसो ने हसावो,
प्रणयगानना सूर उरथी वहावो.
वही जाय तो काळ पाछो न आवे,
लई लो ने जीवन तणो सर्व ल्हावो.

अनीति ने नीति छे जूठुं बधुंये,
बधां बंधनो एह दूरे फगावो.
जुओ आसपासे चमनमांहीं फूलो,
खील्यां एवी खूशबोने अंतर जगावो.

भरी छे मजा केवी कुदरत महीं जो,
जिगर-बीन एवुं तमेये बजावो.
भूली जाओ दु:खो ने दर्दो बधांये,
अने प्रेम-मस्तीने अंतर जगावो.

डरो ना, ओ दोस्तो! जरा मोतथीये,
अरे मोतने पण हसीने हसावो.


Haso Ne Hasavo

Maja jindagi chhe haso ne hasavo,
Pranayaganana sur urathi vahavo. Vahi jaya to kal pachho n ave,
Lai lo ne jivan tano sarva lhavo.

Aniti ne niti chhe juthun badhunye,
Badhan bandhano eh dure fagavo. Juo asapase chamanamanhin fulo,
Khilyan evi khushabone antar jagavo.

Bhari chhe maja kevi kudarat mahin jo,
Jigara-bin evun tameye bajavo. Bhuli jao du:kho ne dardo badhanye,
Ane prema-mastine antar jagavo.

Daro na, o dosto! jara motathiye,
Are motane pan hasine hasavo.


Haso ne hasāvo

Majā jindagī chhe haso ne hasāvo,
Praṇayagānanā sūr urathī vahāvo. Vahī jāya to kāḷ pāchho n āve,
Laī lo ne jīvan taṇo sarva lhāvo.

Anīti ne nīti chhe jūṭhun badhunye,
Badhān bandhano eh dūre fagāvo. Juo āsapāse chamanamānhīn fūlo,
Khīlyān evī khūshabone antar jagāvo.

Bharī chhe majā kevī kudarat mahīn jo,
Jigara-bīn evun tameye bajāvo. Bhūlī jāo du:kho ne dardo badhānye,
Ane prema-mastīne antar jagāvo.

Ḍaro nā, o dosto! jarā motathīye,
Are motane paṇ hasīne hasāvo.


Source : ભાનુશંકર વ્યાસ ‘બાદરાયણ