હતો હું સૂતો પારણે - Hato Hun Suto Parane - Lyrics

હતો હું સૂતો પારણે

હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો
રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો
મને દુઃખી દેખી દુઃખી કોણ થાતું
મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું

સૂકામાં સુવાડે ભીને પોઢી પોતે
પીડા પામું પંડે તજે સ્વાદ તો તે
મને સુખ માટે કટુ કોણ ખાતું
મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું

લઈ છાતી સાથે બચી કોણ લેતું
તજી તાજું ખાજું મને કોણ દેતું
મને કોણ મીઠા મુખે ગીત ગાતું
મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું

પડું કે ખડું તો ખમા આણી વાણી
પડે પાંપણે પ્રેમનાં પૂર પાણી
પછી કોણ પોતા તણું દૂધ પાતું
મહા હેતવાળી દયાળી જ મા તું

-દલપતરામ


Hato Hun Suto Parane

Hato hun suto parane putra nano
Radun chhek to rakhatun kon chhano
Mane duahkhi dekhi duahkhi kon thatun
Mah hetavali dayali j m tun

Sukaman suvade bhine podhi pote
Pid pamun pande taje swad to te
Mane sukh mate katu kon khatun
Mah hetavali dayali j m tun

Lai chhati sathe bachi kon letun
Taji tajun khajun mane kon detun
Mane kon mith mukhe git gatun
Mah hetavali dayali j m tun

Padun ke khadun to kham ani vani
Pade panpane premanan pur pani
Pachhi kon pot tanun dudh patun
Mah hetavali dayali j m tun

-dalapatarama

Source: Mavjibhai