હવા ફરી ઉદાસ છે - Hava Fari Udas Chhe - Gujarati

હવા ફરી ઉદાસ છે

હવા ફરી ઉદાસ છે, ચમન ફરી ઉદાસ છે,
નિગૂઢ સ્પર્શ પાનખર તણો શું આસપાસ છે!
વિલુપ્ત ગુંજનો થતાં
રહ્યા પ્રસન્ન રાગનાં,
લહર ગઈ સમેટી શ્વાસ
મ્હેકતા પરાગના;
છેલ્લું આ કિરણ જતાં સુધી જ બસ ઉજાસ છે,
નિગૂઢ સ્પર્શ પાનખર તણો શું આસપાસ છે!
હવે બિડાય લોચનો
રહેલ નિર્નિમેષ જે,
રાત અંધકારથી જ
રંગમંચને સજે;
હૃદયમાં ભાર ભાર છે, અધર પે પ્યાસ પ્યાસ છે,
નિગૂઢ સ્પર્શ પાનખર તણો શું આસપાસ છે!


हवा फरी उदास छे

हवा फरी उदास छे, चमन फरी उदास छे,
निगूढ स्पर्श पानखर तणो शुं आसपास छे!
विलुप्त गुंजनो थतां
रह्या प्रसन्न रागनां,
लहर गई समेटी श्वास
म्हेकता परागना;
छेल्लुं आ किरण जतां सुधी ज बस उजास छे,
निगूढ स्पर्श पानखर तणो शुं आसपास छे!
हवे बिडाय लोचनो
रहेल निर्निमेष जे,
रात अंधकारथी ज
रंगमंचने सजे;
हृदयमां भार भार छे, अधर पे प्यास प्यास छे,
निगूढ स्पर्श पानखर तणो शुं आसपास छे!


Hava Fari Udas Chhe

Hava fari udas chhe, chaman fari udas chhe,
Nigudh sparsh panakhar tano shun asapas chhe! Vilupta gunjano thatan
rahya prasanna raganan,
Lahar gai sameti shvas
mhekata paragana;
Chhellun a kiran jatan sudhi j bas ujas chhe,
Nigudh sparsh panakhar tano shun asapas chhe! Have bidaya lochano
rahel nirnimesh je,
Rat andhakarathi j
rangamanchane saje;
Hrudayaman bhar bhar chhe, adhar pe pyas pyas chhe,
Nigudh sparsh panakhar tano shun asapas chhe!


Havā farī udās chhe

Havā farī udās chhe, chaman farī udās chhe,
Nigūḍh sparsh pānakhar taṇo shun āsapās chhe! Vilupta gunjano thatān
rahyā prasanna rāganān,
Lahar gaī sameṭī shvās
mhekatā parāganā;
Chhellun ā kiraṇ jatān sudhī j bas ujās chhe,
Nigūḍh sparsh pānakhar taṇo shun āsapās chhe! Have biḍāya lochano
rahel nirnimeṣh je,
Rāt andhakārathī j
rangamanchane saje;
Hṛudayamān bhār bhār chhe, adhar pe pyās pyās chhe,
Nigūḍh sparsh pānakhar taṇo shun āsapās chhe!


Source : હરીન્દ્ર દવે