હવે દર્પણ લઈ આલ - Have Darpan Lai Ala - Gujarati

હવે દર્પણ લઈ આલ

મને વાળી, મને ઝૂમખું, મને કુમકુમ લઈ આલ્યું મારા વાલમા
હવે દર્પણ લઈ આલ, મને દર્પણ લઈ આલ, મને દર્પણ લઈ આલ

મને વાળી, મને ઝૂમખું, મને કુમકુમ લઈ આલ્યું મારા વાલમા
મને દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ

મને બંગડી, મને ઝાંઝર, મને રૂમઝૂમ લઈ આલ્યું મારા વાલમા
હવે દર્પણ લઈ આલ, મને દર્પણ લઈ આલ, મને દર્પણ લઈ આલ

હું તો મેળામાં મ્હાલું, મને પોતાને માણું
થોડી લચકાતી ચાલું, ગાઉં જોબનનું ગાણું

મને લાલી, મને લિપસ્ટીક. મને પાઉડર લઈ આલ્યું મારા વાલમા
મને દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ

હું તો મલકાતી જાઉં, તારા શમણામાં આવું
થોડી લજવાતી જાઉં, થોડી છલકાતી જાઉં

મને સાડી, મને સિંદલી, મને મલમલ લઈ આલ્યું મારા વાલમા
મને દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ

મારા મનનો તરંગ આપે ઉમંગ મને
હું તો સખીઓની સંગ દરવાને રાખું તને

મને વિંટી, મને કડલા, મને સેન્ડલ લઈ આલ્યાં મારા વાલમા
મને દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ, હવે દર્પણ લઈ આલ

મને વાળી, મને ઝૂમખું, મને કુમકુમ લઈ આલ્યું મારા વાલમા
હવે દર્પણ લઈ આલ, મને દર્પણ લઈ આલ, મને દર્પણ લઈ આલ


हवे दर्पण लई आल

मने वाळी, मने झूमखुं, मने कुमकुम लई आल्युं मारा वालमा
हवे दर्पण लई आल, मने दर्पण लई आल, मने दर्पण लई आल

मने वाळी, मने झूमखुं, मने कुमकुम लई आल्युं मारा वालमा
मने दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल

मने बंगडी, मने झांझर, मने रूमझूम लई आल्युं मारा वालमा
हवे दर्पण लई आल, मने दर्पण लई आल, मने दर्पण लई आल

हुं तो मेळामां म्हालुं, मने पोताने माणुं
थोडी लचकाती चालुं, गाउं जोबननुं गाणुं

मने लाली, मने लिपस्टीक. मने पाउडर लई आल्युं मारा वालमा
मने दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल

हुं तो मलकाती जाउं, तारा शमणामां आवुं
थोडी लजवाती जाउं, थोडी छलकाती जाउं

मने साडी, मने सिंदली, मने मलमल लई आल्युं मारा वालमा
मने दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल

मारा मननो तरंग आपे उमंग मने
हुं तो सखीओनी संग दरवाने राखुं तने

मने विंटी, मने कडला, मने सेन्डल लई आल्यां मारा वालमा
मने दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल, हवे दर्पण लई आल

मने वाळी, मने झूमखुं, मने कुमकुम लई आल्युं मारा वालमा
हवे दर्पण लई आल, मने दर्पण लई आल, मने दर्पण लई आल


Have Darpan Lai Ala

Mane vali, mane zumakhun, mane kumakum lai alyun mara valama
Have darpan lai ala, mane darpan lai ala, mane darpan lai ala

Mane vali, mane zumakhun, mane kumakum lai alyun mara valama
Mane darpan lai ala, have darpan lai ala, have darpan lai ala

Mane bangadi, mane zanzara, mane rumazum lai alyun mara valama
Have darpan lai ala, mane darpan lai ala, mane darpan lai ala

Hun to melaman mhalun, mane potane manun
Thodi lachakati chalun, gaun jobananun ganun

Mane lali, mane lipastika. Mane paudar lai alyun mara valama
Mane darpan lai ala, have darpan lai ala, have darpan lai ala

Hun to malakati jaun, tara shamanaman avun
Thodi lajavati jaun, thodi chhalakati jaun

Mane sadi, mane sindali, mane malamal lai alyun mara valama
Mane darpan lai ala, have darpan lai ala, have darpan lai ala

Mara manano taranga ape umanga mane
Hun to sakhioni sanga daravane rakhun tane

Mane vinti, mane kadala, mane sendal lai alyan mara valama
Mane darpan lai ala, have darpan lai ala, have darpan lai ala

Mane vali, mane zumakhun, mane kumakum lai alyun mara valama
Have darpan lai ala, mane darpan lai ala, mane darpan lai ala


Have darpaṇ laī āla

Mane vāḷī, mane zūmakhun, mane kumakum laī ālyun mārā vālamā
Have darpaṇ laī āla, mane darpaṇ laī āla, mane darpaṇ laī āla

Mane vāḷī, mane zūmakhun, mane kumakum laī ālyun mārā vālamā
Mane darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla

Mane bangaḍī, mane zānzara, mane rūmazūm laī ālyun mārā vālamā
Have darpaṇ laī āla, mane darpaṇ laī āla, mane darpaṇ laī āla

Hun to meḷāmān mhālun, mane potāne māṇun
Thoḍī lachakātī chālun, gāun jobananun gāṇun

Mane lālī, mane lipasṭīka. Mane pāuḍar laī ālyun mārā vālamā
Mane darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla

Hun to malakātī jāun, tārā shamaṇāmān āvun
Thoḍī lajavātī jāun, thoḍī chhalakātī jāun

Mane sāḍī, mane sindalī, mane malamal laī ālyun mārā vālamā
Mane darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla

Mārā manano taranga āpe umanga mane
Hun to sakhīonī sanga daravāne rākhun tane

Mane vinṭī, mane kaḍalā, mane senḍal laī ālyān mārā vālamā
Mane darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla, have darpaṇ laī āla

Mane vāḷī, mane zūmakhun, mane kumakum laī ālyun mārā vālamā
Have darpaṇ laī āla, mane darpaṇ laī āla, mane darpaṇ laī āla


Source : સ્વરઃ સાધના સરગમ
ગીતઃ મહેશ શાહ
સંગીતઃ નવીન શાહ