હે ઈ તો કીયા રે હો ગામનો - He I To Kiya Re Ho Gamano - Gujarati

હે ઈ તો કીયા રે હો ગામનો

હે ઈ તો કીયા રે હો ગામનો ગોરો
કે દલડું મારું લેતો ગયો
દલડું લેતો ગયો હો દુઃખડાં દેતો ગયો

મેળે મેં ભાળ્યો’તો પૂનમને દન
વાર્યું તોયે વારી ગયું ભોળું મારું મન
વાતો’તો વાયરો સનન સનન સન
લઈ ગયો દલ મારું અણજાણ્યો જન

હે એ તો થઈને ચાંદલિયો ચિત્ત ચોરી ગયો
હે ઈ તો કીયા રે હો ગામનો ગોરો
કે દલડું મારું લેતો ગયો

લાંબા રે ઓડિયાં ને અલગારી ચાલ
જોઈ જુવાન ગયું ઊભરાઈ વ્હાલ
ફેંટાનું છોગું ફરકે નટખટ નખરાળ
નમણાં નંદલાલ કેરો દેતો’તો ખ્યાલ

હે આવી સપનામાં રાત’દી સતાવી રહ્યો
હે ઈ તો કીયા રે હો ગામનો ગોરો
કે દલડું મારું લેતો ગયો

એ ગોતું થઈને બ્હાવરી ને ફરતી ગામેગામ
એ પણ મુજને શોધતો અંતર આતમ રામ
ઝૂરતાં દિલ બે મીઠડાં ને મળિયાં સામોસામ
રંગલો જામ્યો રાસડે હું થઈ રાધા એ શ્યામ


हे ई तो कीया रे हो गामनो

हे ई तो कीया रे हो गामनो गोरो
के दलडुं मारुं लेतो गयो
दलडुं लेतो गयो हो दुःखडां देतो गयो

मेळे में भाळ्यो’तो पूनमने दन
वार्युं तोये वारी गयुं भोळुं मारुं मन
वातो’तो वायरो सनन सनन सन
लई गयो दल मारुं अणजाण्यो जन

हे ए तो थईने चांदलियो चित्त चोरी गयो
हे ई तो कीया रे हो गामनो गोरो
के दलडुं मारुं लेतो गयो

लांबा रे ओडियां ने अलगारी चाल
जोई जुवान गयुं ऊभराई व्हाल
फेंटानुं छोगुं फरके नटखट नखराळ
नमणां नंदलाल केरो देतो’तो ख्याल

हे आवी सपनामां रात’दी सतावी रह्यो
हे ई तो कीया रे हो गामनो गोरो
के दलडुं मारुं लेतो गयो

ए गोतुं थईने ब्हावरी ने फरती गामेगाम
ए पण मुजने शोधतो अंतर आतम राम
झूरतां दिल बे मीठडां ने मळियां सामोसाम
रंगलो जाम्यो रासडे हुं थई राधा ए श्याम


He I To Kiya Re Ho Gamano

He i to kiya re ho gamano goro
Ke daladun marun leto gayo
Daladun leto gayo ho duahkhadan deto gayo

Mele men bhalyo’to punamane dana
Varyun toye vari gayun bholun marun mana
Vato’to vayaro sanan sanan sana
Lai gayo dal marun anajanyo jana

He e to thaine chandaliyo chitta chori gayo
He i to kiya re ho gamano goro
Ke daladun marun leto gayo

Lanba re odiyan ne alagari chala
Joi juvan gayun ubharai vhala
Fentanun chhogun farake natakhat nakharala
Namanan nandalal kero deto’to khyala

He avi sapanaman rata’di satavi rahyo
He i to kiya re ho gamano goro
Ke daladun marun leto gayo

E gotun thaine bhavari ne farati gamegama
E pan mujane shodhato antar atam rama
Zuratan dil be mithadan ne maliyan samosama
Rangalo jamyo rasade hun thai radha e shyama


He ī to kīyā re ho gāmano

He ī to kīyā re ho gāmano goro
Ke dalaḍun mārun leto gayo
Dalaḍun leto gayo ho duahkhaḍān deto gayo

Meḷe men bhāḷyo’to pūnamane dana
Vāryun toye vārī gayun bhoḷun mārun mana
Vāto’to vāyaro sanan sanan sana
Laī gayo dal mārun aṇajāṇyo jana

He e to thaīne chāndaliyo chitta chorī gayo
He ī to kīyā re ho gāmano goro
Ke dalaḍun mārun leto gayo

Lānbā re oḍiyān ne alagārī chāla
Joī juvān gayun ūbharāī vhāla
Fenṭānun chhogun farake naṭakhaṭ nakharāḷa
Namaṇān nandalāl kero deto’to khyāla

He āvī sapanāmān rāta’dī satāvī rahyo
He ī to kīyā re ho gāmano goro
Ke dalaḍun mārun leto gayo

E gotun thaīne bhāvarī ne faratī gāmegāma
E paṇ mujane shodhato antar ātam rāma
Zūratān dil be mīṭhaḍān ne maḷiyān sāmosāma
Rangalo jāmyo rāsaḍe hun thaī rādhā e shyāma


Source : સ્વરઃ સુમન કલ્યાણપુર
ગીત-સંગીતઃ જયંતી જોશી (૧૯૭૫)