હૃદયની આજ્ઞા એક ને - Hrudayani Ajnya Ek Ne - Gujarati

હૃદયની આજ્ઞા એક ને

જીવ આખો તો જાણે મારો
કુટુંબ કુટુંબ જલ્પે છે.
ભવસાગરનો એ મુજ પહેલો આરો
કઈ દિશામાં હવે શોધું?

અરેરે! પણ હૃદયની આજ્ઞા એક
ને ચરણનાં ચાલવાં બીજાં.
આમ ન જાવ કહું
તો યે પગલાં વળે છે
એ દિલ દાખવી દિશામાં.

જમણું નયન સ્વર્ગ જુવે
ને ડાબું નયન નરકતમિસ્ત્રા.
ઘડીકનાં હસવાં ને ઘડીકનાં રડવાં.
આશાઓ અમૃતની ભરી
અને અનુભવો લીલાં ઝેરના;
એ જીવન કેટલું નભશે?
આત્મા અશ્રુ સારે
ને મુખે મરકલડાં;
એ આનન્દના ઉત્સવ કેટલા કાલના?

કોઈ સમજાવશો-સમજાવશો મને
કે અન્તરની ઓછપો ક્યાંથી ઉતરે છે?
આંસુના ઊભરાં આવે અમથાં અમથાં
એ શાથી શમતા હશે? પ્રભો!
(ઈન્દુકુમાર ભાગ-૧ પ્રવેશ-૬)


हृदयनी आज्ञा एक ने

जीव आखो तो जाणे मारो
कुटुंब कुटुंब जल्पे छे.
भवसागरनो ए मुज पहेलो आरो
कई दिशामां हवे शोधुं?

अरेरे! पण हृदयनी आज्ञा एक
ने चरणनां चालवां बीजां.
आम न जाव कहुं
तो ये पगलां वळे छे
ए दिल दाखवी दिशामां.

जमणुं नयन स्वर्ग जुवे
ने डाबुं नयन नरकतमिस्त्रा.
घडीकनां हसवां ने घडीकनां रडवां.
आशाओ अमृतनी भरी
अने अनुभवो लीलां झेरना;
ए जीवन केटलुं नभशे?
आत्मा अश्रु सारे
ने मुखे मरकलडां;
ए आनन्दना उत्सव केटला कालना?

कोई समजावशो-समजावशो मने
के अन्तरनी ओछपो क्यांथी उतरे छे?
आंसुना ऊभरां आवे अमथां अमथां
ए शाथी शमता हशे? प्रभो!
(ईन्दुकुमार भाग-१ प्रवेश-६)


Hrudayani Ajnya Ek Ne

Jiv akho to jane maro
Kutunba kutunba jalpe chhe. Bhavasagarano e muj pahelo aro
Kai dishaman have shodhun?

Arere! Pan hrudayani ajnya eka
Ne charananan chalavan bijan. Am n jav kahun
To ye pagalan vale chhe
E dil dakhavi dishaman.

Jamanun nayan svarga juve
Ne dabun nayan narakatamistra. Ghadikanan hasavan ne ghadikanan radavan. Ashao amrutani bhari
Ane anubhavo lilan zerana;
E jivan ketalun nabhashe? Atma ashru sare
Ne mukhe marakaladan;
E anandana utsav ketala kalana?

Koi samajavasho-samajavasho mane
Ke antarani ochhapo kyanthi utare chhe? Ansuna ubharan ave amathan amathan
E shathi shamata hashe? Prabho!
(indukumar bhaga-1 pravesha-6)


Hṛudayanī ājnyā ek ne

Jīv ākho to jāṇe māro
Kuṭunba kuṭunba jalpe chhe. Bhavasāgarano e muj pahelo āro
Kaī dishāmān have shodhun?

Arere! Paṇ hṛudayanī ājnyā eka
Ne charaṇanān chālavān bījān. Ām n jāv kahun
To ye pagalān vaḷe chhe
E dil dākhavī dishāmān.

Jamaṇun nayan svarga juve
Ne ḍābun nayan narakatamistrā. Ghaḍīkanān hasavān ne ghaḍīkanān raḍavān. Āshāo amṛutanī bharī
Ane anubhavo līlān zeranā;
E jīvan keṭalun nabhashe? Ātmā ashru sāre
Ne mukhe marakalaḍān;
E ānandanā utsav keṭalā kālanā?

Koī samajāvasho-samajāvasho mane
Ke antaranī ochhapo kyānthī utare chhe? Ānsunā ūbharān āve amathān amathān
E shāthī shamatā hashe? Prabho!
(īndukumār bhāga-1 pravesha-6)


Source : મહાકવિ નાનાલાલ