હું ચહેરો ત્યાં જ છોડીને તને મળવા નહિ આવું - Hu Chahero Tya Ja Chhodine Tane Malava Nahi Aavu - Lyrics

હું ચહેરો ત્યાં જ છોડીને તને મળવા નહિ આવું

હું ચહેરો ત્યાં જ છોડીને તને મળવા નહિ આવું,
કે દર્પણ તોડી ફોડીને તને મળવા નહિ આવું.

ખુમારી તો ખરેખર વારસાગત ટેવ છે મારી,
હું મારી ટેવ છોડીને તને મળવા નહિ આવું.

કહે તો મારું આ માથું મૂકી લાઉં હથેળી પર,
પરંતુ હાથ જોડીને તને મળવા નહિ આવું.

તું દરિયો છે, તો મારું નામ ઝાકળ છે, એ જાણી લે,
નદીની જેમ દોડીને તને મળવા નહિ આવું.

ટકોરા દઈશ, પણ દરવાજો તારે ખોલવો પડશે,
કોઈ દીવાલ તોડીને તને મળવા નહિ આવું.

ખલીલ ! આવીશ તો કે’ જે કે ઉઘાડેછોગ હું આવીશ,
હું માથામોઢ ઓઢીને તને મળવા નહિ આવું.
– ખલીલ ધનતેજવી


** Hu Chahero Tya Ja Chhodine Tane Malava Nahi Aavu**

Hun chahero tyān j chhoḍīne tane maḷavā nahi āvun,
Ke darpaṇ toḍī foḍīne tane maḷavā nahi āvun.

Khumārī to kharekhar vārasāgat ṭev chhe mārī,
Hun mārī ṭev chhoḍīne tane maḷavā nahi āvun.

Kahe to mārun ā māthun mūkī lāun hatheḷī para,
Parantu hāth joḍīne tane maḷavā nahi āvun.

Tun dariyo chhe, to mārun nām zākaḷ chhe, e jāṇī le,
Nadīnī jem doḍīne tane maḷavā nahi āvun.

Ṭakorā daīsha, paṇ daravājo tāre kholavo paḍashe,
Koī dīvāl toḍīne tane maḷavā nahi āvun.

Khalīl ! Āvīsh to ke’ je ke ughāḍechhog hun āvīsha,
Hun māthāmoḍh oḍhīne tane maḷavā nahi āvun.
– Khalīl Dhanatejavī