હું આજ બનું છું લોઢું - Hun Aj Banun Chhun Lodhun - Gujarati

હું આજ બનું છું લોઢું

હું આજ બનું છું લોઢું.
તપી ટિપાતાં, ઘાટ ઘડાતાં
મૂલ્ય વધે છે દોઢું.
હું આજ બનું છું લોઢું.

ઉરની મારી એરણ ઝીલે ઘાવ અનુભવ-ઘણના,
શેર બશેરે ના કંઈ ગણના, ઘાવ અહીં મણ મણના.
ઢેફાં સાથે, ધરતી માથે
પથ્થર થઈને પોઢું
હું આજ બનું છું લોઢું.

માટી જેવો પોચો તો યે જ બનું છું માટી,
પીધી આજે વિષમ વેદના ઘૂંટી ખરલે ઘાટી,
દિલનાં દુઃખ સૌ દિલમાં દાટી
મલકાવું છું મોઢું.
હું આજ બનું છું લોઢું.

કોણ આવશે, ઓળખશે આ અંતર આળું મારું
કોણ આવશે પ્રકાશ વેરી ? હટાવશે અંધારું
એવી એવી આશાઓની
રોજ રજાઈ ઓઢું
હું આજ બનું છું લોઢું.
(તા. ૨૮-૬-૧૯૫૬)


हुं आज बनुं छुं लोढुं

हुं आज बनुं छुं लोढुं.
तपी टिपातां, घाट घडातां
मूल्य वधे छे दोढुं.
हुं आज बनुं छुं लोढुं.

उरनी मारी एरण झीले घाव अनुभव-घणना,
शेर बशेरे ना कंई गणना, घाव अहीं मण मणना.
ढेफां साथे, धरती माथे
पथ्थर थईने पोढुं
हुं आज बनुं छुं लोढुं.

माटी जेवो पोचो तो ये ज बनुं छुं माटी,
पीधी आजे विषम वेदना घूंटी खरले घाटी,
दिलनां दुःख सौ दिलमां दाटी
मलकावुं छुं मोढुं.
हुं आज बनुं छुं लोढुं.

कोण आवशे, ओळखशे आ अंतर आळुं मारुं
कोण आवशे प्रकाश वेरी ? हटावशे अंधारुं
एवी एवी आशाओनी
रोज रजाई ओढुं
हुं आज बनुं छुं लोढुं.
(ता. २८-६-१९५६)


Hun Aj Banun Chhun Lodhun

Hun aj banun chhun lodhun.
Tapi tipatan, ghat ghadatan
mulya vadhe chhe dodhun.
hun aj banun chhun lodhun.

Urani mari eran zile ghav anubhava-ghanana,
Sher bashere na kani ganana, ghav ahin man manana. Dhefan sathe, dharati mathe
paththar thaine podhun
hun aj banun chhun lodhun.

Mati jevo pocho to ye j banun chhun mati,
Pidhi aje visham vedana ghunti kharale ghati,
Dilanan duahkh sau dilaman dati
malakavun chhun modhun.
hun aj banun chhun lodhun.

Kon avashe, olakhashe a antar alun marun
Kon avashe prakash veri ? hatavashe andharun
Evi evi ashaoni
roj rajai odhun
hun aj banun chhun lodhun.
(ta. 28-6-1956)


Hun āj banun chhun loḍhun

Hun āj banun chhun loḍhun.
Tapī ṭipātān, ghāṭ ghaḍātān
mūlya vadhe chhe doḍhun.
hun āj banun chhun loḍhun.

Uranī mārī eraṇ zīle ghāv anubhava-ghaṇanā,
Sher bashere nā kanī gaṇanā, ghāv ahīn maṇ maṇanā. Ḍhefān sāthe, dharatī māthe
paththar thaīne poḍhun
hun āj banun chhun loḍhun.

Māṭī jevo pocho to ye j banun chhun māṭī,
Pīdhī āje viṣham vedanā ghūnṭī kharale ghāṭī,
Dilanān duahkh sau dilamān dāṭī
malakāvun chhun moḍhun.
hun āj banun chhun loḍhun.

Koṇ āvashe, oḷakhashe ā antar āḷun mārun
Koṇ āvashe prakāsh verī ? haṭāvashe andhārun
Evī evī āshāonī
roj rajāī oḍhun
hun āj banun chhun loḍhun.
(tā. 28-6-1956)


Source : દિનકરરાય વૈદ્ય ‘મીનપિયાસી