હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો - Hun Amadavadano Rikshavalo - Gujarati

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો

હે… હે અલ્યા… હે બાજુ બાજુ… એ ભઈલા

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

એવી રિક્ષા હાંકુ, એવી રિક્ષા હાંકુ
હેરત પામે ઉપરવાળો
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

રીચી રોડના અડ્ડા જેવી હોટલ એક વખણાય
જ્યાં ગરમ ફાફડા ગરમ જલેબી નાના મોટાં ખાય
અહીં દાળમાં પડતો કેવો ઉમદા ગરમ મસાલો
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

ભદ્ર મહીં બિરાજે રુડા માતા ભદ્રકાળી
ભીડ જામે ત્યાં ભક્તજનોની સૌના દુ:ખ દે ટાળી
માતા સૌના દુ:ખ દે ટાળી
જ્યાં મંદિર હોય ત્યાં જરૂર હોય
કોઈ બૂટ ચોરવાવાળો!
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

રાત પડે ત્યારે માણેકચોકની અંદર જાફત ઊડે
અરે પાણીપુરી ને કુલ્ફી ભજીયા શેઠ મજુર સૌ ઝૂડે
દિવસે અહીં સોની બેસે ને રાતે ગોટાવાળો
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

લૉ-ગાર્ડન કે લવ ગાર્ડન એ હજુ યે ના સમજાય!
પણ સાંજ પડે ત્યાં છોરા છોરી ફરવા બહાને જાય
લૉ ને લવ ની અંદર થોડો થઈ ગયો ગોટાળો
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

એક વાણિયે સાબરના પાણીની કિંમત જાણી
દાંડી કૂચથી આઝાદીની લડત અહીં મંડાણી
પણ સાચો અમદાવાદી
કોઈને કદી ન ઝૂકવાવાળો
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

કોઈ રીસાયેલા પ્રેમી-પંખીડા રિક્ષા કરતા ભાડે
ભાઈ રિક્ષા કરતા ભાડે
એકબીજાથી રૂસણું લઈને મીઠો ઝઘડો માણે
અલ્યા મીઠો ઝઘડો માણે
પણ એક બ્રેકના ફટકે કેવો કરીએ મેળ રૂપાળો
અમદાવાદ બતાવું ચાલો

હું અમદાવાદનો રિક્ષાવાળો
નવસો નવ્વાણું નંબરવાળો
અમદાવાદ, અમદાવાદ બતાવું ચાલો

અમદાવાદ… અમદાવાદ… અમદાવાદ…


हुं अमदावादनो रिक्षावाळो

हे… हे अल्या… हे बाजु बाजु… ए भईला

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

एवी रिक्षा हांकु, एवी रिक्षा हांकु
हेरत पामे उपरवाळो
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

रीची रोडना अड्डा जेवी होटल एक वखणाय
ज्यां गरम फाफडा गरम जलेबी नाना मोटां खाय
अहीं दाळमां पडतो केवो उमदा गरम मसालो
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

भद्र महीं बिराजे रुडा माता भद्रकाळी
भीड जामे त्यां भक्तजनोनी सौना दु:ख दे टाळी
माता सौना दु:ख दे टाळी
ज्यां मंदिर होय त्यां जरूर होय
कोई बूट चोरवावाळो!
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

रात पडे त्यारे माणेकचोकनी अंदर जाफत ऊडे
अरे पाणीपुरी ने कुल्फी भजीया शेठ मजुर सौ झूडे
दिवसे अहीं सोनी बेसे ने राते गोटावाळो
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

लॉ-गार्डन के लव गार्डन ए हजु ये ना समजाय!
पण सांज पडे त्यां छोरा छोरी फरवा बहाने जाय
लॉ ने लव नी अंदर थोडो थई गयो गोटाळो
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

एक वाणिये साबरना पाणीनी किंमत जाणी
दांडी कूचथी आझादीनी लडत अहीं मंडाणी
पण साचो अमदावादी
कोईने कदी न झूकवावाळो
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

कोई रीसायेला प्रेमी-पंखीडा रिक्षा करता भाडे
भाई रिक्षा करता भाडे
एकबीजाथी रूसणुं लईने मीठो झघडो माणे
अल्या मीठो झघडो माणे
पण एक ब्रेकना फटके केवो करीए मेळ रूपाळो
अमदावाद बतावुं चालो

हुं अमदावादनो रिक्षावाळो
नवसो नव्वाणुं नंबरवाळो
अमदावाद, अमदावाद बतावुं चालो

अमदावाद… अमदावाद… अमदावाद…


Hun Amadavadano Rikshavalo

He… he alya… he baju baju… e bhaila

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Evi riksha hanku, evi riksha hanku
Herat pame uparavalo
Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Richi rodana adda jevi hotal ek vakhanaya
Jyan garam fafada garam jalebi nana motan khaya
Ahin dalaman padato kevo umada garam masalo
Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Bhadra mahin biraje ruda mata bhadrakali
Bhid jame tyan bhaktajanoni sauna du:kh de tali
Mata sauna du:kh de tali
Jyan mandir hoya tyan jarur hoya
Koi but choravavalo! Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Rat pade tyare manekachokani andar jafat ude
Are panipuri ne kulfi bhajiya sheth majur sau zude
Divase ahin soni bese ne rate gotavalo
Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Lo-gardan ke lav gardan e haju ye na samajaya! Pan sanja pade tyan chhora chhori farava bahane jaya
Lo ne lav ni andar thodo thai gayo gotalo
Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Ek vaniye sabarana panini kinmat jani
Dandi kuchathi azadini ladat ahin mandani
Pan sacho amadavadi
Koine kadi n zukavavalo
Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Koi risayela premi-pankhida riksha karata bhade
Bhai riksha karata bhade
Ekabijathi rusanun laine mitho zaghado mane
Alya mitho zaghado mane
Pan ek brekana fatake kevo karie mel rupalo
Amadavad batavun chalo

Hun amadavadano rikshavalo
Navaso navvanun nanbaravalo
Amadavada, amadavad batavun chalo

Amadavada… amadavada… amadavada…


Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo

He… he alyā… he bāju bāju… e bhaīlā

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Evī rikṣhā hānku, evī rikṣhā hānku
Herat pāme uparavāḷo
Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Rīchī roḍanā aḍḍā jevī hoṭal ek vakhaṇāya
Jyān garam fāfaḍā garam jalebī nānā moṭān khāya
Ahīn dāḷamān paḍato kevo umadā garam masālo
Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Bhadra mahīn birāje ruḍā mātā bhadrakāḷī
Bhīḍ jāme tyān bhaktajanonī saunā du:kh de ṭāḷī
Mātā saunā du:kh de ṭāḷī
Jyān mandir hoya tyān jarūr hoya
Koī būṭ choravāvāḷo! Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Rāt paḍe tyāre māṇekachokanī andar jāfat ūḍe
Are pāṇīpurī ne kulfī bhajīyā sheṭh majur sau zūḍe
Divase ahīn sonī bese ne rāte goṭāvāḷo
Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Lŏ-gārḍan ke lav gārḍan e haju ye nā samajāya! Paṇ sānja paḍe tyān chhorā chhorī faravā bahāne jāya
Lŏ ne lav nī andar thoḍo thaī gayo goṭāḷo
Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Ek vāṇiye sābaranā pāṇīnī kinmat jāṇī
Dānḍī kūchathī āzādīnī laḍat ahīn manḍāṇī
Paṇ sācho amadāvādī
Koīne kadī n zūkavāvāḷo
Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Koī rīsāyelā premī-pankhīḍā rikṣhā karatā bhāḍe
Bhāī rikṣhā karatā bhāḍe
Ekabījāthī rūsaṇun laīne mīṭho zaghaḍo māṇe
Alyā mīṭho zaghaḍo māṇe
Paṇ ek brekanā faṭake kevo karīe meḷ rūpāḷo
Amadāvād batāvun chālo

Hun amadāvādano rikṣhāvāḷo
Navaso navvāṇun nanbaravāḷo
Amadāvāda, amadāvād batāvun chālo

Amadāvāda… amadāvāda… amadāvāda…


Source : સ્વરઃ કિશોરકુમાર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મા-બાપ (૧૯૭૭)