હું - Hun - Gujarati

હું

[ઉપજાતિ]
હું વિશ્વનો એક અણુ વિરાટ
ચૈતન્યના પૂર્ણ પ્રકાશવંતો
તંદ્રા હરું ને ખીલવું હસંતો
પ્રાણે વહ્યા આત્મતણા વિલાસ

હું શૌર્યનો સાહસ-ઘોર સિંધુ
છોળો ઉછાળી જગ ઘૂમવાનો
તોફાન વચ્ચોવચ ઝૂમવાનો
પ્હોંચી જવા જીવનલક્ષ્યઈન્દુ

હું વર્તમાને રમણે ચડેલો
અર્પી જતો સાન સ્વતંત્રતાની
દોરી રહું રેખ અનંતતાની
અંધારના તારક શો ઝગેલો

હું વિશ્વનો એક અણુ વિરાટ
કલ્યાણના ભાવિ ભર્યો વિકાસ


हुं

[उपजाति]
हुं विश्वनो एक अणु विराट
चैतन्यना पूर्ण प्रकाशवंतो
तंद्रा हरुं ने खीलवुं हसंतो
प्राणे वह्या आत्मतणा विलास

हुं शौर्यनो साहस-घोर सिंधु
छोळो उछाळी जग घूमवानो
तोफान वच्चोवच झूमवानो
प्होंची जवा जीवनलक्ष्यईन्दु

हुं वर्तमाने रमणे चडेलो
अर्पी जतो सान स्वतंत्रतानी
दोरी रहुं रेख अनंततानी
अंधारना तारक शो झगेलो

हुं विश्वनो एक अणु विराट
कल्याणना भावि भर्यो विकास


Hun

[upajati]
Hun vishvano ek anu virata
Chaitanyana purna prakashavanto
Tandra harun ne khilavun hasanto
Prane vahya atmatana vilasa

Hun shauryano sahasa-ghor sindhu
Chholo uchhali jag ghumavano
Tofan vachchovach zumavano
Phonchi java jivanalakshyaindu

Hun vartamane ramane chadelo
Arpi jato san svatantratani
Dori rahun rekh anantatani
Andharana tarak sho zagelo

Hun vishvano ek anu virata
Kalyanana bhavi bharyo vikasa


Hun

[upajāti]
Hun vishvano ek aṇu virāṭa
Chaitanyanā pūrṇa prakāshavanto
Tandrā harun ne khīlavun hasanto
Prāṇe vahyā ātmataṇā vilāsa

Hun shauryano sāhasa-ghor sindhu
Chhoḷo uchhāḷī jag ghūmavāno
Tofān vachchovach zūmavāno
Phonchī javā jīvanalakṣhyaīndu

Hun vartamāne ramaṇe chaḍelo
Arpī jato sān svatantratānī
Dorī rahun rekh anantatānī
Andhāranā tārak sho zagelo

Hun vishvano ek aṇu virāṭa
Kalyāṇanā bhāvi bharyo vikāsa


Source : દેશળજી પરમાર