હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું? - Hun Thoda Divas Have Taraman Rahun? - Gujarati

હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?

ખોટું ન લાગે તો વાત એક કહું
હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?

કામમાં હશે તો હું વાત નહીં માંડું
મૌનમાંય કોઈ દી ના છાંટાં ઉડાડું
શમણાંનો કાયદોય હાથમાં ન લઉં
હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?

કોણ જાણે હિમશી એકલતા જામી
વૈદો કહે છે: હૂંફની છે ખામી
કહે છે તારામાં લાગણી છે બહુ
હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?

રસ્તામાં પાથરેલ કાંટા જો મળશે
મારી હથેળી પછી પગ તારો પડશે
વેદનાનો ભાર હું એકલો જ સહું
હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?

કહેણ મોસમનું કોઈ મને ભાવતું નથી
મને સાચકલે મારામાં ફાવતું નથી
આમ ટીપાની ધાર બની ક્યાં સુધી વહું?
હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?


हुं थोडा दिवस हवे तारामां रहुं?

खोटुं न लागे तो वात एक कहुं
हुं थोडा दिवस हवे तारामां रहुं?

काममां हशे तो हुं वात नहीं मांडुं
मौनमांय कोई दी ना छांटां उडाडुं
शमणांनो कायदोय हाथमां न लउं
हुं थोडा दिवस हवे तारामां रहुं?

कोण जाणे हिमशी एकलता जामी
वैदो कहे छे: हूंफनी छे खामी
कहे छे तारामां लागणी छे बहु
हुं थोडा दिवस हवे तारामां रहुं?

रस्तामां पाथरेल कांटा जो मळशे
मारी हथेळी पछी पग तारो पडशे
वेदनानो भार हुं एकलो ज सहुं
हुं थोडा दिवस हवे तारामां रहुं?

कहेण मोसमनुं कोई मने भावतुं नथी
मने साचकले मारामां फावतुं नथी
आम टीपानी धार बनी क्यां सुधी वहुं?
हुं थोडा दिवस हवे तारामां रहुं?


Hun Thoda Divas Have Taraman Rahun?

Khotun n lage to vat ek kahun
hun thoda divas have taraman rahun?

Kamaman hashe to hun vat nahin mandun
maunamanya koi di na chhantan udadun
Shamananno kayadoya hathaman n laun
hun thoda divas have taraman rahun?

Kon jane himashi ekalata jami
vaido kahe chhe: hunfani chhe khami
Kahe chhe taraman lagani chhe bahu
hun thoda divas have taraman rahun?

Rastaman patharel kanta jo malashe
mari hatheli pachhi pag taro padashe
Vedanano bhar hun ekalo j sahun
hun thoda divas have taraman rahun?

Kahen mosamanun koi mane bhavatun nathi
mane sachakale maraman favatun nathi
Am tipani dhar bani kyan sudhi vahun?
hun thoda divas have taraman rahun?


Hun thoḍā divas have tārāmān rahun?

Khoṭun n lāge to vāt ek kahun
hun thoḍā divas have tārāmān rahun?

Kāmamān hashe to hun vāt nahīn mānḍun
maunamānya koī dī nā chhānṭān uḍāḍun
Shamaṇānno kāyadoya hāthamān n laun
hun thoḍā divas have tārāmān rahun?

Koṇ jāṇe himashī ekalatā jāmī
vaido kahe chhe: hūnfanī chhe khāmī
Kahe chhe tārāmān lāgaṇī chhe bahu
hun thoḍā divas have tārāmān rahun?

Rastāmān pātharel kānṭā jo maḷashe
mārī hatheḷī pachhī pag tāro paḍashe
Vedanāno bhār hun ekalo j sahun
hun thoḍā divas have tārāmān rahun?

Kaheṇ mosamanun koī mane bhāvatun nathī
mane sāchakale mārāmān fāvatun nathī
Ām ṭīpānī dhār banī kyān sudhī vahun?
hun thoḍā divas have tārāmān rahun?


Source : મુકેશ જોશી