હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું - Hun to Bas Farav Avyo Chhun - Lyrics

હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું

હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું.
હું ક્યાં એકે કામ તમારું કે મારું કરવા આવ્યો છું?

અહીં પથ પર શી મધુર હવા
ને ચહેરા ચમકે નવા નવા!
રે ચાહું ન પાછો ઘેર જવા!
હું ડગ સાત સુખે ભરવા ને સ્વપ્ન મહીં સરવા આવ્યો છું!

જાદુ એવો જાય જડી
કે ચાહી શકું ચાર ઘડી
ને ગાઇ શકું બે ચાર ઘડી
તો ગીત પ્રેમનું આ પૃથ્વીના કર્ણપટે ધરવા આવ્યો છું.
હું તો બસ ફરવા આવ્યો છું.

-નિરંજન ભગત


Hun to Bas Farav Avyo Chhun

Hun to bas farav avyo chhun. Hun kyan eke kam tamarun ke marun karav avyo chhun?

Ahin path par shi madhur hava
Ne chaher chamake nav nava! Re chahun n pachho gher java! Hun dag sat sukhe bharav ne swapna mahin sarav avyo chhun!

Jadu evo jaya jadi
Ke chahi shakun char ghadi
Ne gai shakun be char ghadi
To git premanun a pruthvin karnapate dharav avyo chhun.
Hun to bas farav avyo chhun.

-niranjan bhagata

Source: Mavjibhai