હું તો ગઈ'તી કુવાને કાંઠડે - Hun To Gai'ti Kuvane Kanthade - Gujarati

હું તો ગઈ’તી કુવાને કાંઠડે

હું તો ગઈ’તી કુવાને કાંઠડે એકલી
બેડું મારું છલકાણું, બેડું મારું છલકાણું, બેડું મારું છલકાણું

જેવું મુખડું એનું મલકાણું
હૈડું મારું નંદવાણું , હૈડું મારું નંદવાણું , બેડું મારું છલકાણું

હું તો ગઈ’તી કુવાને કાંઠડે એકલી
બેડું મારું છલકાણું

અંતરિયામાં ઊંડે ઊંડે લાગી મીઠી લાય
અંતરિયામાં ઊંડે ઊંડે લાગી મીઠી લાય
કાળજડાંમાં હાયે મુને ધબક ધબક થાય
તો યે મનડું મારું, તો યે મનડું મારું લલચાણું, લલચાણું
હૈડું મારું નંદવાણું , હૈડું મારું નંદવાણું, બેડું મારું છલકાણું

હું તો ગઈ’તી કુવાને કાંઠડે એકલી
બેડું મારું છલકાણું

આંખે આંખેએ કરી લીધી છાની છાની વાતડી
આંખે આંખેએ કરી લીધી છાની છાની વાતડી
ફરકી ગઈ મુને મારી ડાબી રે આંખડી
છાનું સપનું, છાનું સપનું પળમાં સરજાણું, સરજાણું
હૈડું મારું નંદવાણું , હૈડું મારું નંદવાણું , બેડું મારું છલકાણું

હું તો ગઈ’તી કુવાને કાંઠડે એકલી
બેડું મારું છલકાણું


हुं तो गई’ती कुवाने कांठडे

हुं तो गई’ती कुवाने कांठडे एकली
बेडुं मारुं छलकाणुं, बेडुं मारुं छलकाणुं, बेडुं मारुं छलकाणुं

जेवुं मुखडुं एनुं मलकाणुं
हैडुं मारुं नंदवाणुं , हैडुं मारुं नंदवाणुं , बेडुं मारुं छलकाणुं

हुं तो गई’ती कुवाने कांठडे एकली
बेडुं मारुं छलकाणुं

अंतरियामां ऊंडे ऊंडे लागी मीठी लाय
अंतरियामां ऊंडे ऊंडे लागी मीठी लाय
काळजडांमां हाये मुने धबक धबक थाय
तो ये मनडुं मारुं, तो ये मनडुं मारुं ललचाणुं, ललचाणुं
हैडुं मारुं नंदवाणुं , हैडुं मारुं नंदवाणुं, बेडुं मारुं छलकाणुं

हुं तो गई’ती कुवाने कांठडे एकली
बेडुं मारुं छलकाणुं

आंखे आंखेए करी लीधी छानी छानी वातडी
आंखे आंखेए करी लीधी छानी छानी वातडी
फरकी गई मुने मारी डाबी रे आंखडी
छानुं सपनुं, छानुं सपनुं पळमां सरजाणुं, सरजाणुं
हैडुं मारुं नंदवाणुं , हैडुं मारुं नंदवाणुं , बेडुं मारुं छलकाणुं

हुं तो गई’ती कुवाने कांठडे एकली
बेडुं मारुं छलकाणुं


Hun To Gai’ti Kuvane Kanthade

Hun to gai’ti kuvane kanthade ekali
Bedun marun chhalakanun, bedun marun chhalakanun, bedun marun chhalakanun

Jevun mukhadun enun malakanun
Haidun marun nandavanun , haidun marun nandavanun , bedun marun chhalakanun

Hun to gai’ti kuvane kanthade ekali
Bedun marun chhalakanun

Antariyaman unde unde lagi mithi laya
Antariyaman unde unde lagi mithi laya
Kalajadanman haye mune dhabak dhabak thaya
To ye manadun marun, to ye manadun marun lalachanun, lalachanun
Haidun marun nandavanun , haidun marun nandavanun, bedun marun chhalakanun

Hun to gai’ti kuvane kanthade ekali
Bedun marun chhalakanun

Ankhe ankhee kari lidhi chhani chhani vatadi
Ankhe ankhee kari lidhi chhani chhani vatadi
Faraki gai mune mari dabi re ankhadi
Chhanun sapanun, chhanun sapanun palaman sarajanun, sarajanun
Haidun marun nandavanun , haidun marun nandavanun , bedun marun chhalakanun

Hun to gai’ti kuvane kanthade ekali
Bedun marun chhalakanun


Hun to gaī’tī kuvāne kānṭhaḍe

Hun to gaī’tī kuvāne kānṭhaḍe ekalī
Beḍun mārun chhalakāṇun, beḍun mārun chhalakāṇun, beḍun mārun chhalakāṇun

Jevun mukhaḍun enun malakāṇun
Haiḍun mārun nandavāṇun , haiḍun mārun nandavāṇun , beḍun mārun chhalakāṇun

Hun to gaī’tī kuvāne kānṭhaḍe ekalī
Beḍun mārun chhalakāṇun

Antariyāmān ūnḍe ūnḍe lāgī mīṭhī lāya
Antariyāmān ūnḍe ūnḍe lāgī mīṭhī lāya
Kāḷajaḍānmān hāye mune dhabak dhabak thāya
To ye manaḍun mārun, to ye manaḍun mārun lalachāṇun, lalachāṇun
Haiḍun mārun nandavāṇun , haiḍun mārun nandavāṇun, beḍun mārun chhalakāṇun

Hun to gaī’tī kuvāne kānṭhaḍe ekalī
Beḍun mārun chhalakāṇun

Ānkhe ānkhee karī līdhī chhānī chhānī vātaḍī
Ānkhe ānkhee karī līdhī chhānī chhānī vātaḍī
Farakī gaī mune mārī ḍābī re ānkhaḍī
Chhānun sapanun, chhānun sapanun paḷamān sarajāṇun, sarajāṇun
Haiḍun mārun nandavāṇun , haiḍun mārun nandavāṇun , beḍun mārun chhalakāṇun

Hun to gaī’tī kuvāne kānṭhaḍe ekalī
Beḍun mārun chhalakāṇun


Source : સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર
ગીતઃ કેશવ રાઠોડ
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ સતનાં પારખાં (૧૯૭૬)