હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી - Hun To Laheriyun Re Oḍhī Pāṇīḍān Nīsarī - Lyrics

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે
મને પૂછે આ નગરીના લોક
આ તો કોણે લીધેલું છે આ લહેરિયું રે

મારા સસરાજીનું લીધેલ લહેરિયું રે
મારી સાસુની પાડેલ ભાત
આ તો કોનું રે લીધેલ છે લહેરિયું રે
આ તો કોનું રે વ્હોરેલ છે લહેરિયું રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

મારા જેઠજીનું લીધેલ લહેરિયું રે
મારી જેઠાણીની પાડેલ ભાત
આ તો કોનું રે લીધેલ છે લહેરિયું રે
આ તો કોનું રે વ્હોરેલ છે લહેરિયું રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

મારા પરણ્યાજીનું લીધેલ લહેરિયું રે
મને લહેરિયું ઓઢ્યાની ઘણી હામ
આ તો એનું રે લીધેલ છે લહેરિયું રે
આ તો એનું રે વ્હોરેલ છે લહેરિયું રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે

હું તો લહેરિયું રે ઓઢી પાણીડાં નીસરી રે
મને પૂછે આ નગરીના લોક
આ તો કોનું લીધેલ છે આ લહેરિયું રે


Hun To Laheriyun Re Oḍhī Pāṇīḍān Nīsarī

Hun to laheriyun re oḍhī pāṇīḍān nīsarī re
Mane pūchhe ā nagarīnā loka
Ā to koṇe līdhelun chhe ā laheriyun re

Mārā sasarājīnun līdhel laheriyun re
Mārī sāsunī pāḍel bhāta
Ā to konun re līdhel chhe laheriyun re
Ā to konun re vhorel chhe laheriyun re

Hun to laheriyun re oḍhī pāṇīḍān nīsarī re

Mārā jeṭhajīnun līdhel laheriyun re
Mārī jeṭhāṇīnī pāḍel bhāta
Ā to konun re līdhel chhe laheriyun re
Ā to konun re vhorel chhe laheriyun re

Hun to laheriyun re oḍhī pāṇīḍān nīsarī re

Mārā paraṇyājīnun līdhel laheriyun re
Mane laheriyun oḍhyānī ghaṇī hāma
Ā to enun re līdhel chhe laheriyun re
Ā to enun re vhorel chhe laheriyun re

Hun to laheriyun re oḍhī pāṇīḍān nīsarī re

Hun to laheriyun re oḍhī pāṇīḍān nīsarī re
Mane pūchhe ā nagarīnā loka
Ā to konun līdhel chhe ā laheriyun re

Source: Mavjibhai