હું તો લખતી ને - Hun To Lakhati Ne - Gujarati

હું તો લખતી ને

હું તો લખતી ને કોરો રહે કાગળ

હું તો લખતી ને કોરો રહે કાગળ
કે પંથ મારો આગળ જતો ને રહું પાછળ!

અહીંના આકાશ મહીં ત્યાંનાં કોઈ વાદળાં
રે, આવી આવીને જાય વરસી;
હરિયાળી આમ ભલે ખીલી ને તોય મને
લાગે કે આજ ધરા તરસી.

એકેએક ઘૂંટે ઘૂંટાયો દાવાનળ;
કે પંથ મારો આગળ જતો ને રહું પાછળ!

પંથ મારો ચાલે ને તોય મને લાગે
કે અહીંયાં કોઈ પંથ નથી કયાંય;
અહીંનો સૂનકાર બધો આવે સમેટવા
એવો કયાં ટ્હૌકો રેલાય?

મૌનમાં ગળતો રહે છે હિમાચળ
કે પંથ મારો આગળ જતો ને હું રહું પાછળ!

સ્વરઃ અલકા યાજ્ઞિક
ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય


हुं तो लखती ने

हुं तो लखती ने कोरो रहे कागळ

हुं तो लखती ने कोरो रहे कागळ
के पंथ मारो आगळ जतो ने रहुं पाछळ!

अहींना आकाश महीं त्यांनां कोई वादळां
रे, आवी आवीने जाय वरसी;
हरियाळी आम भले खीली ने तोय मने
लागे के आज धरा तरसी.

एकेएक घूंटे घूंटायो दावानळ;
के पंथ मारो आगळ जतो ने रहुं पाछळ!

पंथ मारो चाले ने तोय मने लागे
के अहींयां कोई पंथ नथी कयांय;
अहींनो सूनकार बधो आवे समेटवा
एवो कयां ट्हौको रेलाय?

मौनमां गळतो रहे छे हिमाचळ
के पंथ मारो आगळ जतो ने हुं रहुं पाछळ!

स्वरः अलका याज्ञिक
गीतः सुरेश दलाल
संगीतः पुरुषोत्तम उपाध्याय


Hun To Lakhati Ne

Hun to lakhati ne koro rahe kagala

Hun to lakhati ne koro rahe kagala
Ke panth maro agal jato ne rahun pachhala!

Ahinna akash mahin tyannan koi vadalan
Re, avi avine jaya varasi;
Hariyali am bhale khili ne toya mane
Lage ke aj dhara tarasi.

Ekeek ghunte ghuntayo davanala;
Ke panth maro agal jato ne rahun pachhala!

Panth maro chale ne toya mane lage
Ke ahinyan koi panth nathi kayanya;
Ahinno sunakar badho ave sametava
Evo kayan thauko relaya?

Maunaman galato rahe chhe himachala
Ke panth maro agal jato ne hun rahun pachhala!

Svarah alaka yajnyika
Gitah suresh dalala
Sangitah purushottam upadhyaya


Hun to lakhatī ne

Hun to lakhatī ne koro rahe kāgaḷa

Hun to lakhatī ne koro rahe kāgaḷa
Ke panth māro āgaḷ jato ne rahun pāchhaḷa!

Ahīnnā ākāsh mahīn tyānnān koī vādaḷān
Re, āvī āvīne jāya varasī;
Hariyāḷī ām bhale khīlī ne toya mane
Lāge ke āj dharā tarasī.

Ekeek ghūnṭe ghūnṭāyo dāvānaḷa;
Ke panth māro āgaḷ jato ne rahun pāchhaḷa!

Panth māro chāle ne toya mane lāge
Ke ahīnyān koī panth nathī kayānya;
Ahīnno sūnakār badho āve sameṭavā
Evo kayān ṭhauko relāya?

Maunamān gaḷato rahe chhe himāchaḷa
Ke panth māro āgaḷ jato ne hun rahun pāchhaḷa!

Svarah alakā yājnyika
Gītah suresh dalāla
Sangītah puruṣhottam upādhyāya