ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી? - Ishvar Shun Chhe A Maraji Tari? - Gujarati

ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી?

કેમ જતી અવળા માર્ગે સૃષ્ટિ સારી
જોઈ મૂંઝવણ મને થાતી ભારી
ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી?
કેમ ન દે તું સૌને બુદ્ધિ સારી!

સ્વાર્થ આ દુનિયામાં કોણે સરજ્યો?
લોભ ને મોહ ક્યાંથી કેમ પ્રગટ્યો?
ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી?
કેમ ન દે તું સૌને બુદ્ધિ સારી!

જીવ એક કેમ બીજો જીવ ખાતો?
નબળાનો જ ભોગ કેમ લેવાતો?
ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી?
કેમ ન દે તું સૌને બુદ્ધિ સારી!

હું જ સાચો કેમ એવું બધાંને થાતું?
જીતે બીજા તો મન કેમ થાતું ખાટું?
ઈશ્વર શું છે આ મરજી તારી?
કેમ ન દે તું સૌને બુદ્ધિ સારી!


ईश्वर शुं छे आ मरजी तारी?

केम जती अवळा मार्गे सृष्टि सारी
जोई मूंझवण मने थाती भारी
ईश्वर शुं छे आ मरजी तारी?
केम न दे तुं सौने बुद्धि सारी!

स्वार्थ आ दुनियामां कोणे सरज्यो?
लोभ ने मोह क्यांथी केम प्रगट्यो?
ईश्वर शुं छे आ मरजी तारी?
केम न दे तुं सौने बुद्धि सारी!

जीव एक केम बीजो जीव खातो?
नबळानो ज भोग केम लेवातो?
ईश्वर शुं छे आ मरजी तारी?
केम न दे तुं सौने बुद्धि सारी!

हुं ज साचो केम एवुं बधांने थातुं?
जीते बीजा तो मन केम थातुं खाटुं?
ईश्वर शुं छे आ मरजी तारी?
केम न दे तुं सौने बुद्धि सारी!


Ishvar Shun Chhe A Maraji Tari?

Kem jati avala marge srushti sari
Joi munzavan mane thati bhari
Ishvar shun chhe a maraji tari? Kem n de tun saune buddhi sari!

Svarth a duniyaman kone sarajyo? Lobh ne moh kyanthi kem pragatyo? Ishvar shun chhe a maraji tari? Kem n de tun saune buddhi sari!

Jiv ek kem bijo jiv khato? Nabalano j bhog kem levato? Ishvar shun chhe a maraji tari? Kem n de tun saune buddhi sari!

Hun j sacho kem evun badhanne thatun? Jite bija to man kem thatun khatun? Ishvar shun chhe a maraji tari? Kem n de tun saune buddhi sari!


Īshvar shun chhe ā marajī tārī?

Kem jatī avaḷā mārge sṛuṣhṭi sārī
Joī mūnzavaṇ mane thātī bhārī
Īshvar shun chhe ā marajī tārī? Kem n de tun saune buddhi sārī!

Svārth ā duniyāmān koṇe sarajyo? Lobh ne moh kyānthī kem pragaṭyo? Īshvar shun chhe ā marajī tārī? Kem n de tun saune buddhi sārī!

Jīv ek kem bījo jīv khāto? Nabaḷāno j bhog kem levāto? Īshvar shun chhe ā marajī tārī? Kem n de tun saune buddhi sārī!

Hun j sācho kem evun badhānne thātun? Jīte bījā to man kem thātun khāṭun? Īshvar shun chhe ā marajī tārī? Kem n de tun saune buddhi sārī!