જાગને ઓ મોરલા તું જાગ - Jagane O Morala Tun Jaga - Gujarati

જાગને ઓ મોરલા તું જાગ

જાગને ઓ મોરલા તું જાગ
જાગ… આ… જાગ… આ…

  જાગને ઓ મોરલા તું જાગ જાગ...જાગ...
  જાગને ઓ મોરલા તું જાગ

  જોને આવી છે આ ઢેલડી રે તારી
  ત્યજી નીંદરડી તું જાગ જાગ...જાગ...
  જાગને ઓ મોરલા તું જાગ

  કરમાતી કૂંપણી હૈયાની પાથરી
  કરમાતી કૂંપણી હૈયાની પાથરી
  આંસુભરી છે જો આશાની આંખડી
  આંસુભરી છે જો આશાની આંખડી

  સ્નેહ તણા મંદિર જો સૂના સૂના
  સૂનો છે સપનાનો બાગ...જાગ
  જાગ...જાગ... જાગને ઓ મોરલા તું જાગ

  કાલે મળીશું એવો દીધો છે કોલ
  કાલે મળીશું એવો દીધો છે કોલ
  અવસર એ કોલ તણો આજે અણમોલ
  અવસર એ કોલ તણો આજે અણમોલ
  મદઝરતી મસ્ત આજ આંખ
  ના લગાવ તો રહેશે જો પ્રીતિ પરાસ્ત

  જાગ...જાગ... જાગને ઓ મોરલા તું જાગ

जागने ओ मोरला तुं जाग

जागने ओ मोरला तुं जाग
जाग… आ… जाग… आ…

  जागने ओ मोरला तुं जाग जाग...जाग...
  जागने ओ मोरला तुं जाग

  जोने आवी छे आ ढेलडी रे तारी
  त्यजी नींदरडी तुं जाग जाग...जाग...
  जागने ओ मोरला तुं जाग

  करमाती कूंपणी हैयानी पाथरी
  करमाती कूंपणी हैयानी पाथरी
  आंसुभरी छे जो आशानी आंखडी
  आंसुभरी छे जो आशानी आंखडी

  स्नेह तणा मंदिर जो सूना सूना
  सूनो छे सपनानो बाग...जाग
  जाग...जाग... जागने ओ मोरला तुं जाग

  काले मळीशुं एवो दीधो छे कोल
  काले मळीशुं एवो दीधो छे कोल
  अवसर ए कोल तणो आजे अणमोल
  अवसर ए कोल तणो आजे अणमोल
  मदझरती मस्त आज आंख
  ना लगाव तो रहेशे जो प्रीति परास्त

  जाग...जाग... जागने ओ मोरला तुं जाग

Jagane O Morala Tun Jaga

jagane o morala tun jaga
jaga… a… jaga… a…

  jagane o morala tun jag jaga...jaga...
  jagane o morala tun jaga

  jone avi chhe a dheladi re tari
  tyaji nindaradi tun jag jaga...jaga...
  jagane o morala tun jaga

  karamati kunpani haiyani pathari
  karamati kunpani haiyani pathari
  ansubhari chhe jo ashani ankhadi
  ansubhari chhe jo ashani ankhadi

  sneh tana mandir jo suna suna
  suno chhe sapanano baga...jaga
  jaga...jaga... Jagane o morala tun jaga

  kale malishun evo didho chhe kola
  kale malishun evo didho chhe kola
  avasar e kol tano aje anamola
  avasar e kol tano aje anamola
  madazarati masta aj ankha
  na lagav to raheshe jo priti parasta

  jaga...jaga... Jagane o morala tun jaga

Jāgane o moralā tun jāga

jāgane o moralā tun jāga
jāga… ā… jāga… ā…

  jāgane o moralā tun jāg jāga...jāga...
  jāgane o moralā tun jāga

  jone āvī chhe ā ḍhelaḍī re tārī
  tyajī nīndaraḍī tun jāg jāga...jāga...
  jāgane o moralā tun jāga

  karamātī kūnpaṇī haiyānī pātharī
  karamātī kūnpaṇī haiyānī pātharī
  ānsubharī chhe jo āshānī ānkhaḍī
  ānsubharī chhe jo āshānī ānkhaḍī

  sneh taṇā mandir jo sūnā sūnā
  sūno chhe sapanāno bāga...jāga
  jāga...jāga... Jāgane o moralā tun jāga

  kāle maḷīshun evo dīdho chhe kola
  kāle maḷīshun evo dīdho chhe kola
  avasar e kol taṇo āje aṇamola
  avasar e kol taṇo āje aṇamola
  madazaratī masta āj ānkha
  nā lagāv to raheshe jo prīti parāsta

  jāga...jāga... Jāgane o moralā tun jāga

Source : સ્વરઃ અમીરબાઈ કર્ણાટકી
ગીતઃ પ્રફુલ્લ દેસાઈ
સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ સતી સોન (૧૯૪૮)